Svar: Utgangspunktet er at foreldrepengene skal erstatte den inntekt en taper på å være hjemme å passe barn i forelderpengeperioden. For din kones lønnsdel er dette greit da en her tar utgangspunkt i den lønnen hun har når hun går over i permisjon. For næringsdrivende er det mer komplisert. Hovedreglen her er at en tar utgangspunkt i gjennomsnittet av de tre sist kjente ligningsår. Kjente ligningsår betyr at ligningen for det siste året må være lagt ut for å telle med. I deres tilfelle vil dette kunne gi et dårlig resultat fordi inntekten de to første årene etter oppstart var lav.

Det finnes imidlertid en alternativ beregningsregel for slike tilfeller. Dersom virksomheten kan anses som nystartet og/eller inntekten har gått opp med mer enn 25 % i forhold til gjennomsnittet, skal nemlig beregningsgrunnlaget fastsettes ved skjønn. Ved dette skjønnet skal en prøve å komme frem til et beregningsnivå som er representativ for den inntekten en taper i fødselspengeperioden. I deres tilfelle betyr dette at en skal se på inntektsnivået på fødselstidspunktet. Inntekten siste år skal da inn i vurderingen selv om ikke ligningen er utlagt. Likeledes skal inntekt og omsetning i fødselsåret hensyntas for å underbygge inntektsnivået og grunnlaget når permisjonen starter. Inntekten i oppstartsåret og året etter skal da telle mindre eller bli sett helt bort i fra ved vurderingen fordi disse ikke lenger er representative for inntektstapet.

Det lønner seg ellers alltid å ta ut mest mulig permisjon på den av partene som har høyest inntekt da det er denne inntekten som da blir erstattet. For din kone skal lønnsinntekten legges i bunn. Næringsinntekten skal deretter legges på toppen opp til 6G (kr 475 296 per 1. mai 2011), som er maks fødselspenger for næringsdrivende. For deg vil grunnlaget være skjønnsfastsatt næringsinntekt opp til 6G.

Som alternativ til foreldrepenger etter folketrygdloven kan bønder som har tilgang til avløserordningen i landbruket, søke dekning gjennom denne. Dette kan lønne seg dersom en har lavt inntektsgrunnlag.

Jan H. Bangen
advokat