Beregning av foreldrepenger

Publisert 15.08.2012
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: Vi er et par som overtatt en gård for 4 år siden. Vi har begge arbeidet på gården i tillegg til at min kone har hatt en deltidsjobb utenom. Inntekten på gården var ikke så god de første årene på grunn av investeringer i forbindelse med oppstarten, men etter det har den tatt seg vesentlig opp. Nå venter vi barn til sommeren og lurer på hvordan foreldrepengene skal beregnes i vår tilfelle.

Svar: Utgangspunktet er at foreldrepengene skal erstatte den inntekt en taper på å være hjemme å passe barn i forelderpengeperioden. For din kones lønnsdel er dette greit da en her tar utgangspunkt i den lønnen hun har når hun går over i permisjon. For næringsdrivende er det mer komplisert. Hovedreglen her er at en tar utgangspunkt i gjennomsnittet av de tre sist kjente ligningsår. Kjente ligningsår betyr at ligningen for det siste året må være lagt ut for å telle med. I deres tilfelle vil dette kunne gi et dårlig resultat fordi inntekten de to første årene etter oppstart var lav.

Det finnes imidlertid en alternativ beregningsregel for slike tilfeller. Dersom virksomheten kan anses som nystartet og/eller inntekten har gått opp med mer enn 25 % i forhold til gjennomsnittet, skal nemlig beregningsgrunnlaget fastsettes ved skjønn. Ved dette skjønnet skal en prøve å komme frem til et beregningsnivå som er representativ for den inntekten en taper i fødselspengeperioden. I deres tilfelle betyr dette at en skal se på inntektsnivået på fødselstidspunktet. Inntekten siste år skal da inn i vurderingen selv om ikke ligningen er utlagt. Likeledes skal inntekt og omsetning i fødselsåret hensyntas for å underbygge inntektsnivået og grunnlaget når permisjonen starter. Inntekten i oppstartsåret og året etter skal da telle mindre eller bli sett helt bort i fra ved vurderingen fordi disse ikke lenger er representative for inntektstapet.

Det lønner seg ellers alltid å ta ut mest mulig permisjon på den av partene som har høyest inntekt da det er denne inntekten som da blir erstattet. For din kone skal lønnsinntekten legges i bunn. Næringsinntekten skal deretter legges på toppen opp til 6G (kr 475 296 per 1. mai 2011), som er maks fødselspenger for næringsdrivende. For deg vil grunnlaget være skjønnsfastsatt næringsinntekt opp til 6G.

Som alternativ til foreldrepenger etter folketrygdloven kan bønder som har tilgang til avløserordningen i landbruket, søke dekning gjennom denne. Dette kan lønne seg dersom en har lavt inntektsgrunnlag.

Jan H. Bangen
advokat

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere