Avvikling av sykkelløp etter Friluftsloven

Publisert 28.01.2013
  • Tips en venn om denne siden

Spørsmål: En bonde ringte forleden fordi han hadde oppdaget et det faktisk ble avholdt et organisert sykkelløp av en lokal klubb på hans eiendom uten at han var verken varslet eller spurt om det på forhånd. Han spurte om det er de nye reglene i friluftsloven nå som gir et idrettslag slike rettigheter?

Svar: I 2011 ble det etablert en utvidet rett til innmarksferdsel i friluftsloven § 3 a.

Bestemmelsen fastsetter at det som hovedregel nå er adgang for enhver til å ferdes på sti og på privat veg i innmark, dersom vegen fører til utmark. Dette gjelder da også ferdsel med hest og sykkel på opparbeidet sti og privat veg i innmark. Men også her gjelder en forutsetning om at stien og vegen fører til utmark.

I tillegg har loven en generell begrensning om at slik ferdsel bare kan skje om ferdselen ikke går gjennom gårdsplass, over hustomt eller på annen måte er til utilbørlig fortrengsel eller  ulempe for grunneier.

Grunneier har etter den samme bestemmelse  adgang til å forby denne ferdsel dersom ferdselen medfører nevneverdig skade og videre har også kommunen adgang til å forby denne ferdsel.

Men bestemmelsen gir ikke fri rett til å organisere virksomhet på annen manns grunn. Det er etter § 3a, første avsnitt, bokstav b helt klart at det ikke er adgang til på vei eller opparbeidet sti i innmark å organisere aktiviteter som sykkelløp eller rideklubbaktivitet. De som måtte ønske å benytte opparbeidede stier eller private veger til dette formål må derfor henvende seg til grunneier for eventuelt å få tillatelse til dette.

1.10.12

 

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere