Svar: I 2011 ble det etablert en utvidet rett til innmarksferdsel i friluftsloven § 3 a.

Bestemmelsen fastsetter at det som hovedregel nå er adgang for enhver til å ferdes på sti og på privat veg i innmark, dersom vegen fører til utmark. Dette gjelder da også ferdsel med hest og sykkel på opparbeidet sti og privat veg i innmark. Men også her gjelder en forutsetning om at stien og vegen fører til utmark.

I tillegg har loven en generell begrensning om at slik ferdsel bare kan skje om ferdselen ikke går gjennom gårdsplass, over hustomt eller på annen måte er til utilbørlig fortrengsel eller  ulempe for grunneier.

Grunneier har etter den samme bestemmelse  adgang til å forby denne ferdsel dersom ferdselen medfører nevneverdig skade og videre har også kommunen adgang til å forby denne ferdsel.

Men bestemmelsen gir ikke fri rett til å organisere virksomhet på annen manns grunn. Det er etter § 3a, første avsnitt, bokstav b helt klart at det ikke er adgang til på vei eller opparbeidet sti i innmark å organisere aktiviteter som sykkelløp eller rideklubbaktivitet. De som måtte ønske å benytte opparbeidede stier eller private veger til dette formål må derfor henvende seg til grunneier for eventuelt å få tillatelse til dette.

1.10.12