Åsetesbegrepet

Publisert 28.01.2013
  • Tips en venn om denne siden

Vi benytter begrepet «åsete» i både odelsloven og skatteloven. Man skulle tro at kretsen av åsetesberettigede er den samme under begge lover, men slik er det faktisk ikke. Det er en snevrere krets av åsetesberettigede etter odelsloven enn etter skatteloven.

Åsetesretten er en fortrinnsrett til å få overta odelseiendom eller eiendom som det kan hevdes odel på, i forbindelse med dødsboskifte, jf. odelsloven § 51. Det er bare livsarvingene (etterkommerne) etter avdøde som har åsetesrett etter odelsloven. Den som overtar eiendommen i henhold til åsetesrett, har krav på åsetestakst, jf. odelsloven § 56. Åsetestaksten, også innimellom benevnt «billig takst» settes ofte til 75 % av odelstaksten.

Etter skatteloven § 9-13 vil alle som befinner seg innenfor personkretsen i arveloven kapittel 1 eller 2, dvs. i egen og eventuell ektefelles slekt i opp eller nedstigende linje, i første sidelinje eller i annen sidelinje så nære som søskenbarn (fetter og kusine), være åsetesberettiget. Overdragelse av landbrukseiendom til disse kan skje skattefritt dersom vederlaget ikke overstiger 75 % av omsetningsverdien. I slike tilfeller sier vi at åsetesprinsippet benyttes (uegentlig åsete), og at det innrømmes et åsetesavslag på 25 %.  

Som vi ser er begrepet åsete i odelsloven betraktelig snevrere enn i skatteretten. For det første er det bare livsarvinger som har åsetesrett etter odelsloven. Som det går frem av avsnittet over er personkretsen betraktelig større i skatteretten. For det annet gjelder åsetesretten innenfor odelsretten kun ved dødsboskifte. Innenfor skatteretten benytter vi begrepet uavhengig av om det gis gave eller arv. Det er skatterettens åsetesbegrep som benyttes ved ordinære generasjonsskifter, og har derfor langt større praktisk betydning enn odelslovens åsetesbegrep.

 

Marianne E. Imerslund
advokatfullmektig
 

4.12.2012

Entreprisekontrakter

Vi mottar ofte ulike spørsmål knyttet til entrepriseforhold. I mange tilfeller er entreprisekontraktene mangelfulle. I denne artikkelen listes det opp noen sentrale punkter som kan reguleres i en entreprisekontrakt.

Foreldelsesregler

Advokatene ved Bondelagets Servicekontor mottar ofte spørsmål om foreldelse av krav på penger eller andre ytelser. I denne artikkelen forklares hovedreglene om foreldelse i et nøtteskall.

Når er en eiendom odelsjord?

Vi får ofte spørsmål om når en eiendom er odelsjord. Temaet har tidligere vært omtalt i denne spalten, men vi ser at det er på sin plass med en ny gjengivelse av hovedreglene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere