Om ordningen

Intensjonen med ordningen er at den skal gi en viss kompensasjon for inntektsbortfall for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt, og som ikke er ivaretatt gjennom andre ordninger, som sykepenger, omsorgspenger eller dagpenger. Ordningen kompenserer kun for inntekt du har mistet på grunn av koronautbruddet. Under følger en kort omtale av hvordan ordningen virker for selvstendig næringsdrivende. Ordningen gjelder også for deg som er frilanser, se nærmere omtale på NAV sine nettsider.

Ordningen gjelder fra 14. mars 2020. Kompensasjonsytelsen gis fra og med dag 17. etter inntektstapet. En kan dermed tidligst få utbetalt kompensasjon fra 30. mars 2020.

En får dekket inntil 80 prosent av tapt personinntekt oppad begrenset til 6 G (ca. 600.000 kr). Utbetalingen skal reduseres med eventuelt utbetalte sykepenger, omsorgspenger eller annen inntekt i perioden. Har du i søknadsperioden en samlet inntekt på over 600.000 kr vil du ikke kunne søke støtte fra ordningen.

Hvem omfattes av ordningen?

For å være omfattet av ordningen må du ha fylt 18 år og kan ikke være eldre enn 67 år. I tillegg må du ha hatt en inntekt tilsvarende minst 0,75 G (74.894 kr). Du kan heller ikke motta annen utbetaling som kompenserer for samme inntektstapet. Det er også krav om at foretaket må være registrert før 1. mars 2020.

Hvordan beregnes inntektstapet?

Er du selvstendig næringsdrivende, er beregningsgrunnlaget basert på personinntekt for næring i 2019. Det betyr at du må ha levert regnskapet for 2019 til Skatteetaten før du kan søke. For nyetablerte selskaper legges inntekter fram til 1. mars 2020 til grunn. 

Før en kommer frem til grunnlaget for kompensasjon skal en trekke fra andre inntekter en har i samme periode.

Eksempel (arbeidsinntekt i tillegg til næringsinntekt):

Per er arbeidstaker og har inntekt som selvstendig næringsdrivende i tillegg. Han har tapt all inntekt som selvstendig næringsdrivende på grunn av koronasituasjonen. 

Per sin årlige arbeidsinntekt på 350 000 kroner, trekkes fra 6G (600 000 kroner). Han kan kun få kompensert 80 prosent av 250 000 kroner for tapt inntekt som selvstendig næringsdrivende.

Per hadde en årlig inntekt som selvstendig næringsdrivende på 400 000 kroner, men han får kun kompensert for en inntekt på 250 000 kroner. 

Per vil da få 80 prosent av 250 000 kr pr år, som er 200 000 kroner. Det gir en beregnet månedsinntekt på 16 667 kroner. 

Om en ikke har andre inntekter vil størrelsen på kompensasjonen avhenge av hvor stort inntektsbortfallet er i perioden det søkes for.

Eksempel (kun næringsinntekt):

Kari er selvstendig næringsdrivende, og har ingen andre inntekter i tillegg. Hun har delvis tapt sin næringsinntekt på grunn av koronasituasjonen. I måneden det søkes for hadde hun en inntekt på 10 000 kroner.  

Hennes næringsinntekt i 2019 (pensjonsgivende inntekt) var på 400 000 kroner. 
80 prosent av dette utgjør 320 000 kroner pr år. Det tilsvarer en månedsinntekt på 26 667 kroner. 

Dette beløpet reduseres med et beløp som tilsvarer 80 prosent av inntekten på 10 000 kroner som hun hadde i måneden det søkes for. 

Dermed utbetales det 18 667 kroner (26 667 kroner – 8 000 kroner) til Kari i måneden det søkes for.

Hvordan søker du om støtte?

Du kan søke fra og med 4. mai 2020. Da kan du søke om kompensasjon for helt eller delvis tapt inntekt i april. Du søker altså etterskuddsvis.

Slik finner du ut når du kan søke for første gang:
1.    Finn datoen for når tapet av inntekt startet (ikke når du mistet oppdrag)
2.    Tell 16 kalenderdager fra denne datoen (disse dagene må du selv dekke)
3.    Du kan søke måneden etter datoen du har kommet frem til

Eksempel: Inntektstapet ditt startet 16. mars. Når du har telt fremover med de 16 dagene du selv skal dekke, kommer du frem til at du kan søke kompensasjon fra 1. april. Ettersom du må søke etterskuddsvis, kan du tidligst søke i begynnelsen av mai.

Du kan søke på nytt for hver ny måned du har inntektstap på grunn av koronasituasjonen.  

NB! Søknadsfristen er innen utgangen av måneden etter den måneden du søker for. Det vil si at frist for å søke kompensasjon for april, er 31. mai 2020.

Du kan søke her.

Les mer om ordningen på NAV sine nettsider

Merk at du i tillegg til å søke inntektskompensasjon etter denne ordningen, også kan søke kompensasjon for uunngåelige faste kostnader etter kompensasjonsordningen.

Les mer om kompensasjonordningen her