NB! Denne artikkelen ble første gang publisert 18/5-2012. Skattedirektoratet har kommet med ytterligere presiseringer i forhold til grunnlaget for nedskriving, som nå er omtalt i siste avsnitt. De har også kommet med ny anbefaling i forhold til hvordan nedskrivingsbeløpet skal bokføres.  

Spørsmålet om skattemessig nedskrivning av verdien på aktiverte melkekvoter har blitt aktualisert etter at staten i 2012 reduserte prisen på den offentlig omsatte kvotedelen fra kr 3,50 til kr 2,50. Saken har vært omtalt både i Nationen og Bondebladet de siste to uker.

Norges Bondelag mente at prisfallet som har vært i det omsettlige melkekvotemarkedet måtte gi grunnlag for å kreve at verditapet kunne føres som en kostnad i regnskapet for 2012. Begrunnelsen for dette bygger vi på forståelsen av skatteloven § 6-10 (3), samt omtale i Lignings ABC pkt. 10.44.

Skattedirektoratet bekrefter i en prinsipputtalelse av 15. mai 2013 at de er enig i vår vurdering.

Skattedirektoratet henviser til at tallene fra de siste årene viser at markedsprisene på melkekvoter snarere har gått ned enn opp. Fra en topp på 7,68 kroner i 2005, var landsgjennomsnittet av markedsprisen redusert til 4,98 kroner i 2012. Gjennomsnittet av fall i markedspris og reduksjon av fastpris til staten fra 2005 til 2012 er dermed på 1,85 kroner.

I følge statistikk fra Statens Landbruksforvaltning omsettes noe mer enn halvparten av melkekvoten til staten. Skattedirektoratet har derfor kommet frem til at verdifallet skjønnsmessig kan settes til 1,50 kroner per liter.

Skattedirektoratet avslutter uttalelsen med å henvise til at det ikke finnes holdepunkter for at verdien av melkekvoter ligger an til å øke betydelig. I en slik situasjon tilsier en reduksjon av både markedspris og fastpris over tid, at verdifallet er åpenbart. Reglene om avskrivning for åpenbart verdifall bør derfor komme til anvendelse.

Hva betyr dette i praksis?

Det er kostprisen på kvote som er kjøpt etter kvoteordningen for melk ,altså fra staten eller fra private som er grunnlag for nedskriving. Om kvoten er kjøpt av dagens eier eller tidligere eier/eiere har ingen betydning. Historisk kvote, som ikke har vært omsatt tidligere, kan ikke nedskrives.

Du trenger å vite hvor mange liter som er kjøpt, og til hvilken pris. Det er viktig at du kan identifisere at grunnlaget for nedskriving stammer fra kvote kjøpt i det omsettelige kvotemarkedet. Nedskrivingsbeløpet vil være kr 1,50 per liter. Men, verdien kan allikevel ikke settes lavere enn kr 2,50 per liter. Det vil si at prisen for tilkjøpt kvote, som er ervervet fra stat eller private, ikke kan settes lavere enn gjennomsnittelig kr 2.50 pr liter.

Nedskrivingsbeløpet føres inn som kostnad i post 7700 (konto 7792.2 i Duett) i Næringsoppgave 1. I post 1020 (konto 1010.2 og 1011.2 i Duett) i balansen foretas tilsvarende reduksjon mellom inngående og utgående balanse. 

Dersom du allerede har levert, og ønsker å gi nye opplysninger, kan det foretas ny innlevering, uavhengig av leveringsmåte (via Altinn, papir-levering eller fra fagsystem). Vil du ikke levere nye opplysninger nå, kan du foreta nedskrivningen med virkning for inntektsåret 2013, forutsatt at verdifallet fortsatt er åpenbart.

Skattedirektoratet har avgitt to prinsipputtalelser vedr. spørsmålene:

Spørsmål om avskriving av melkekvote (16/5)

Nedskriving av melkekvote - praktisk gjennomføring (21/5)