Opphør av virksomhet

Det kan være mange grunner til at virksomheten opphører. Overgang til kapitalskog eller hobbyskog, salg av eiendommen på det åpne markedet eller salg av eiendommen uten overdragelse av virksomhet kan være en av grunnene til at en står igjen med en tømmerkonto som ikke er tømt. Tømmerkonto følger prinsippene for gevinst- og tapskonto så langt det passer. Ved opphør vil derfor tømmerkontoen kunne fortsette, selv etter at virksomheten er opphørt. Det vil medføre at en for den ubeskattede delen på tømmerkonto vil måtte fortsette inntektsføring etter gjeldende ordinære regler og satser, nærmere omtalt i Skatte-ABC 2021/2022 kapittel «Virksomhet – opphør av virksomhet», punkt 3.2.

For positiv saldo vil en kunne inntektsføre resterende saldo på tømmerkonto i sin helhet, men det vil kunne utløse en høy beskatning og trinnskatt. Senere inntektsføring vil ikke kunne beskattes som kapitalinntekt selv om virksomheten har opphørt da inntekten er innvunnet i virksomhet. Restsaldo på under kr 15 000 før årets inntektsføring skal inntektsføres i sin helhet.

Negativ saldo på tømmerkonto kan ikke kostnadsføres direkte om virksomheten har opphørt. En må derfor fortsette kostnadsføring etter ordinær sats på inntil 20 % kostnadsføring fra negativ saldo. Negativ restsaldo på under kr 15 000 før årets fradragsføringsføring kan fradragsføres i sin helhet.

Mange har spurt oss om gjenstående saldo på tømmerkonto kan overføres gevinst- og tapskonto etter at virksomheten har opphørt eller om en må holde tømmerkontoen i hevd. Vi har stilt spørsmålet til Skattedirektoratet, men henvendelsen er foreløpig ikke besvart.

 

Overdragelse av virksomhet ved kontinuitet

Ved overdragelse av skogbruksvirksomhet med saldo på tømmerkonto vil dette være en skatteposisjon som følger virksomheten ved kontinuitet. Dvs. at den som fortsetter virksomheten må tre inn i arvelaters eller gavegivers skatteposisjoner. Ved gjenstående saldo på tømmerkonto må det beregnes en latent skatt i oppgjøret for overdragelsen. Skatt som overtaker måtte betale for selger vil bli betraktet som en betaling av selgers forpliktelser og kan føre til et skattepliktig salg dersom en vipper rundt et skattefritt/skattepliktig salg.

Det er den som er eier av tømmerkontoen ved nyttår som disponerer tømmerkontoen og kan inntektsføre eller kostnadsføre fra saldo på tømmerkonto ved årsskiftet. Det er ingen anledning til å dele tømmerkontoen mellom kjøper og selger, eksempelvis ved overdragelse midt i året, dersom det er overdratt virksomhet ved kontinuitet. Om overdragelsestidspunktet er den 31. desember eller 1. januar året etter vil derfor få betydning for hvem som kan gjøre disponereringer i årsoppgjøret. Ved overdragelse 31. desember vil det være kjøper som må inntektsføre/kan kostnadsføre fra tømmerkontoen, selv om vedkommende ikke har hatt noen inntekt i året. Selger kan overlate beskatningen til kjøper, men latent skatt skal beregnes. Hvilken konsekvens får latent skatt?  Ønsker selger å inntektsføre hele eller større deler av tømmerkontoen må skattefastsettingen for tidligere år endres, noe en kan gjøre inntil tre år. Har det vært en større aktivitet i overdragelsesåret kan ikke selger inntektsføre deler av saldo ført over tømmerkonto. En må da i tilfellet direktefastsette inntekt eller vurdere om overdragelsestidspunktet bør skyves over fra 31. desember til neste år den 1. januar.

En mer billedlig sammenlikning av hvem som kan inntektsføre/kostnadsføre fra tømmerkonto er å sammenlikne skatteposisjonen med avskrivninger på driftsmidler. Den som er eier av driftsmidlene ved nyttår er den som har rett til å skattemessig kreve avskrivninger fult ut, uavhengig av hvor lenge en har eid driftsmidlene. Slik er det også for tømmerkonto.

 

Overdragelse til neste generasjon – virksomhetsoverdragelse eller ei

Det vil få betydning for overføring av gjenstående saldo på tømmerkonto om det er en virksomhetsoverdragelse ved kontinuitet eller ei. Et case en ofte kommer borti er der selger har drevet virksomhet, men kjøper ikke fortsetter selgers virksomhet. Hvem som måtte opphøre virksomheten vi få betydning for om tømmerkontoen overdras eller ikke. Der selger overfører virksomheten til kjøper ved kontinuitet, men kjøper seinere legger ned aktiviteten og går over til eksempelvis kapitalbeskattet skog, vil tømmerkontoen overføres til kjøper som en skatteposisjon. Dersom kjøper ikke overtar virksomheten og ikke har noen aktivitet i jord- og skogbruk, vil det være på selgers hånd virksomheten opphører. Tømmerkontoen vil da forbli hos selger som plikter å inntektsføre/kan konstandsføre etter gjeldende regler og satser.