I høst inngikk Norges Bondelag/ Småbrukarlaget og regjeringen avtale om kompensasjon for merkostnader i landbruket. Her ble man enige om en tilleggskompensasjon på 754 millioner kroner som skal dekke økte kostnader i landbruket. Se høstens nyhetsartikkel og sluttprotokoll fra forhandlingene her

I vår tidligere omtale av saken i nyhetsbrevet fra januar 2022, forutsatte vi at kompensasjonen skulle utbetales som et eget tilskudd og at tidfestingen ville følge realisasjonsprinsippet, jf. Skattedirektoratets uttalelse i brev av 3. januar i år.

Etter ny henvendelse fra oss, hvor vi presiserer at ytelsen ikke utmåles som en ekstraordinær kompensasjon, men at satsene i stedet økes for dyre- og arealtilskudd mv., har Skattedirektoratet i brev av 14. februar 2022 til Bondelaget uttalt følgende: 

Det er i praksis godtatt visse tillempninger til hovedreglene om tidfesting, f.eks. at forskjellige tilskudd til jordbruket som utbetales året etter opptjeningsåret, tidfestes i utbetalingsåret, se Skatte-ABC 2021/2022 emnet «Jordbruk – allment» pkt. 9. Skattedirektoratet har ikke innvendinger til at tilskudd som utmåles etter forhøyede satser tidfestes på den måten som er vanlig for denne typen tilskudd.

Det ekstraordinære tilskuddet vil kun bli synlig som forhøyede tilskuddssatser på allerede avtalte tilskudd. Det vil si at ekstrautbetalingen ikke fremgår som eget tilskudd. Det vil etter dette være naturlig å behandle tilskuddet på samme måte som det øvrige tilskuddet, med inntektsføring i utbetalingsåret.