https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/skattedirektoratets-meldinger/takseringsreglene-for-2022/

Noen satser er tatt ut av takseringsreglene og følger nå av Forskrift fastsatt av Skattedirektoratet om satser mv. til bruk for forskudd og skattefastsetting. Satsene for 2023 finner dere her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-11-22-2002?q=forskrift%20om%20satser%20til%20bruk