Vi har bedt om veiledning fra Skatteetaten om håndtering av både skatte- og avgiftsrettslige sider av investering i solcelleanlegg. Vi fikk et fyldig svar, og du kan lese brevet i sin helhet her.  Se under om våre kommentarer til brevets innhold.

Svært mange velger nå å investere i solcellepaneler . Den skatte- og avgiftsmessige siden av slik strømproduksjon er foreløpig ikke kommentert særkilt i uttalelser fra Skatteetaten. Vi har etterlyst en prinsipputtalelse som kan bidra til avklaringer; det er særlig spørsmålet om uttak til privat bruk eller til næringer som er unntatt merverdiavgift som byr på noen utfordringer. Produksjon av strøm ved hjelp av solcellepaneler kommer også i en litt annen posisjon enn annen fornybar energi, fordi man kobler anlegget til strømnettet. Derved oppstår salg av egenprodusert strøm til strømselskapet. Ved f.eks. biofyringsanlegg har man et lukket anlegg hvor all produksjon brukes av produsenten, evt. at noe selges som varme til andre. Her oppstår ikke en kontinuerlig kjøp/salg-situasjon med et selskap, slik som ved strømproduksjon. 

 

Skatt

I korthet så er alt salg av egenprodusert strøm skattepliktig. Hvorvidt det skal beskattes som kapital- eller virksomhetsinntekt vurderes på samme måte som ellers. Der hvor solcelleanlegget er anskaffet for oppvarming av bolig, vil overskuddsproduksjonen tas til inntekt som kapitalinntekt. Det skal mye til før inntekt av slikt salg kan anses som næringsvirksomhet, uttaler Skatteetaten i brevet (se lenke over).

Der anskaffelsen gjelder et anlegg som hovedsakelig er til bruk i jordbruksnæringen, vil det anses som driftsmiddel i denne næringen. Overskuddsstrøm som selges til strømselskapet vil da måtte vurderes som virksomhetsinntekt. Dersom omsetningen overstiger 30 000 kroner skal salget føres som annen inntekt (ikke inntekt av jordbruk). 

I brevet kommenteres videre tre eksempler som vi har lagt frem for etaten og som dere kan lese i brevet.

Når det gjelder valg av saldogruppe, så har vi egen fagartikkel om dette emnet, hvor også solcelleanlegg er omtalt.

 

Merverdiavgift

Når det gjelder den avgiftsmessige siden, er saken noe mer komplisert, og vi har derfor fulgt opp brevet med møte med, og innspill om saken, til Skatteetaten. Våre spørsmål gjelder i særdeleshet om mval § 8-5 alltid skal komme til anvendelse når overskuddsstrøm, i perioder hvor en produserer mer strøm enn man forbruker, "selges" til strømleverandør. Det vil i praksis gjelde alle som har solcelleanlegg. 

Erfaringsvis ser vi at regnskapsførere noen ganger velger å fordele forholdsmessig etter bruk, jf. mval § 8-2. Andre tar 100 pst. til fradrag ved investeringer i anlegg og kjøp av strøm, med etterfølgende uttak til privat, jf. prinsippet i mval § 8-5. 

Rettslig sett er nok 100 pst fradrag med tilhørende uttaksberegning av den private bruken, den riktige måten. Men regnskapsmessig ser vi at det kan bli komplisert mht. uttaksberegningen siden dette (for de aller fleste) må føres som annen næring. Vi har utfordret Skatteetaten på noen spørsmål rundt dette og vi har fremmet noen forslag til løsning. 

Inntil videre vil det være riktig å følge anvisningene i brevet fra Skattedirektoratet.