I brev til Fylkesmannen i Vestland av 20. mars 2020 skriver Landbruksdirektoratet bl.a. følgende: 

Skattedirektoratet gjorde i sin skatte-ABC for 2019/2020 følgende avklaring: «For skattytere som ikke er merverdiavgiftspliktige og som ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift, anses merverdiavgiften som en del av kostnaden ved de ulike tiltakene. I slike tilfeller gjelder skattefordelen også for den delen av de frigitte skogfondsmidler som benyttes til dekning av merverdiavgift». (ref. skatte-ABC 2019/2020 kap. 18.28.3).
Denne avklaringen samsvarer ikke med den praksis som Landbruksdirektoratet har lagt opp til, og som vi tidligere har kommunisert i brev av 16. mars 2016 (16/628-1). Nevnte brev og vår praksis var tuftet på bestemmelsen som omhandler temaet i skogfondforskriftens § 11 andre ledd. Det er uten videre klart at skattelovens bestemmelser går foran skogfondforskriften i denne sammenheng. Som følge av avklaringene som skatteetaten har gjort, må vår praksis endres.


I fortsettelsen under beskriver vi hvordan krav om utbetaling av skogfond skal praktiseres framover, og sier også litt om hvilke praktiske konsekvenser dette får for forvaltningen og
for skogeierne.


Krav om utbetaling fra skogfond
For alle skogeiere gjelder fortsatt at krav om utbetaling fra skogfond skal registreres ved at kostnaden (eks. MVA) knyttes til det aktuelle tiltaket, mens merverdiavgiften skal registreres separat med egen kode i våre systemer. Begrunnelsen for dette er at vi får en ensartet måte å registrere på for alle skogeiere, og at saksbehandlere i forvaltningen ikke behøver å forholde seg til om skogeier er MVA-pliktig eller ikke. Dette er også en forutsetning for at beregning av tilskudd kan gjøres slik dette er beskrevet nedenfor.
Det understrekes ellers at alle skogeiere, uavhengig av om de er MVA-pliktige eller ikke, fortsatt har anledning til å dekke MVA-kostnadene med skogfondsmidler.

Ved registrering av søknad/refusjonskrav angir skogeieren selv hvilke kostnader han ønsker å dekke med midler fra eget skogfond. Kostnader som ikke dekkes med innestående skogfondsmidler, vil bli registrert som en såkalt udekket investering. Denne investeringen kan dekkes med skogfond på et senere tidspunkt, etter de frister som framgår av skogfondsforskriften


Grunnlag for beregning av tilskudd
Denne avklaringen reiser også spørsmål om hvordan tilskudd skal beregnes for skog eiere som ikke er MVA-registrerte. Tilskudd gis til en rekke ulike skogformål, det er regulert i forskrifter etter skogloven uten kobling til skatteloven. Det er ikke rettighetsbaserte tilskudd som man har krav på og det er skogmyndighetene som avgjør hva som inngår i tilskuddsgrunnlaget. Landbruksdirektoratet har besluttet at der fakturaer med MVA inngår i tilskuddsgrunnlaget, så skal tilskudd fortsatt beregnes av kostnaden av tiltaket uten MVA, i tråd med hva som er praktisert hittil. Dette gjelder da for alle typer tilskuddsmottagere.
Hovedbegrunnelsen for dette er at det vil være ressurskrevende, både systemmessig og i kommunene, dersom tilskuddsgrunnlaget skal differensieres med hensyn på søkers MVA-status, som også kan endre seg over tid. Det er et forenklingstiltak som gir redusert kontrollbehov og som sikrer større grad av likebehandling mellom kommuner.
Siden vi beholder registreringsmetoden for søknad/krav om utbetaling (merverdiavgiften registreres separat), kan tilskuddsbehandling i kommunene gjennomføres på samme måte som tidligere.


Eventuell etterregistrering fra 2019
Skogeiere kan ifølge skogfondsforskriftens §12 fremme krav om utbetaling i ett år fra utgangen av kalenderåret da investeringen ble gjort. Det betyr at investeringer fra 2019 som faller innenfor ordningen, men som ikke allerede er dekt med skogfondsmidler, kan dekkes via krav i 2020. Dette gjelder også dersom bare deler av kostnaden (f.eks. alt bortsett fra merverdiavgiftsdelen) er dekket.


Siden vi alltid anbefaler å registrere alle kostnader (også merverdiavgiftsdelen), antar vi at dette kun vil gjelde et mindre antall skogeiere. Dersom det kun er merverdiavgift som ikke er registrert, er det ikke mulig å registrere dette elektronisk, men krav om utbetaling må sendes på papirskjema til kommunen. Det er krav om at kopi av faktura skal legges ved.


Skogeiere som registrerte MVA-kostnadene, men som ikke dekket disse kostnadene med skogfond, vil finne dette igjen som en udekket investering. Dersom skogeier har innestående midler, kan dette utbetales via ‘Skogfond på nett’ innen foreldelsefristen.


Kontoutskrift for skogfond
Fylkesmannen er hvert år ansvarlig for å sende ut kontoutskrift for skogfondet til skogeierne. Kontoutskriften har i mange år inneholdt en kort veiledning for utfylling av landbruksskjemaer for næringsdrivende, og fra 2021 vil vi i tillegg legge inn en forklaring på hvordan opplysningene i kontoutskriften skal benyttes for skogeiere som ikke er MVA-pliktige. Her vil det bl.a. framgå at for disse skogeierne kan den delen av investeringene som er registrert på posten for merverdiavgift også føres som ‘uttak av skogfond med skattefordel’, slik dette skal være ihht gjeldende skatte-ABC.

I kontoutskriftene for 2018 og 2019 er utbetaling av skogfond til dekning av merverdiavgift omtalt som bruk av skogfond uten skattefordel. Skogeiere som ikke er MVA-registrert må selv passe på å føre dette ihht den nye avklaringen fra Skatteetaten når de skal fylle ut ligningsskjemaer for 2019. Dersom det er forhold fra 2018 som skogeieren ønsker endret, må dette skje ved at man bruker tjenesten ‘Endre formues- og inntektsskatt’ hos Skattedirektoratet.

Fra Bondelagets side mener vi at det er bra at Landbruksdirektoratet nå vil endre "Kontoutskrift for skogfond" ved at man gir en forklaring på hvordan opplysningene i kontoutskriften skal benyttes for skogeiere som ikke er merverdiavgiftspliktige. Dette har vært vanskelig å forstå hittil. Men Skatte-ABC, Bondebladets årsoppgjørsbilag og Bondelagets manus om skogbeskatning har hele tiden vært oppdatert på den skattemessige siden av denne saken, etter at kapitalskogeiere ikke lenger ble merverdiavgiftspliktige. (Det stemmer derfor ikke at Skatte-ABC ble oppdatert først nå, da tilsvarende tekst ble tatt inn allerede i november 2018.