Ettersom gjeldsrenter skal redusere foretakets beregnede personinntekt, fører dette til at et betydelig antall næringsdrivende ikke får, eller i svært begrenset grad får tilordnet personinntekt. Vi vurderer det som svært uheldig at disse næringsdrivende er avskåret fra muligheten til å opparbeide seg rettigheter i folketrygden, og situasjonen er prinsipielt sammenlignbar med situasjonen etter skattereformen i 1992. Da var kapitalavkastningsraten 16 %, og satte store deler av landbruksbefolkningen utenfor folketrygdens velferdsordninger. Denne situasjonen førte raskt til at kapitalavkastningsraten ble fleksibel, slik at den enkelte skattyter kunne velge å øke personinntekten og slik sikre sine rettigheter i folketrygden.

Selv om færre næringsdrivende i landbruket er rammet av denne problematikken sammenlignet med reformen av 1992, er konsekvensene for de som faktisk faller utenfor systemet like dramatiske. Reglene for gjeldsrentefradraget må derfor snarest endres fra en ”skal-regel” til en ”kan-regel” slik at fleksibilitet blir tilsvarende regelverket i tidligere delingsmodell.
 
Norges Bondelag krever derfor at Finansdepartementet snarest foreslår endringer i gjeldsrenteregelen i skattelovens  § 12-11 annet ledd.