Frukt- og bærfelt som brukes i næring blir ansett for å være driftsmidler, og dersom kostnadene til planter overstiger kr 15 000 og levetiden antas å være minimum tre år, må kostnadene aktiveres. Det har tidligere fulgt av ligningspraksis at det ikke har vært anledning til å avskrive kostnader til planter løpende over investeringenes levetid, men fradrag har derimot først blitt gitt når feltene ryddes. Praksisen innebar at kostnader til busker og trær i praksis har blitt behandlet som ikke avskrivbare driftsmidler.

Nyere driftsformer innebærer at det ofte kan være rasjonelt at frukt- og bærfelt ryddes og etableres på nytt raskere enn det som har vært vanlig tidligere. Dette tilsier at kostnader til planter bør kunne avskrives. Bondelaget har derfor i mange år arbeidet for endringer av skattereglene for avskrivninger av frukt- og bærfelt, og det er gledelig at reglene fra og med inntektsåret 2020 har blitt endret. Det er nå åpnet for at kostnader til planter kan saldoavskrives i saldogruppe h som «anlegg». Kostnader til jordbruksarealet der frukt og bær dyrkes, skal imidlertid ikke inngå i saldogrunnlaget.

Etter de nye reglene kan fruktfelt saldoavskrives med maksimalt 10 % hvert inntektsår, mens bærfelt kan saldoavskrives med inntil 20 %. Kostnader til jordbærplanter kan komme direkte til fradrag dersom plantene forventes å ha en levetid på mindre enn tre år.

Mange frukt- og bærdyrkere har flere felt som skiftes ut på ulike tidspunkter, og spørsmålet blir da om alle feltene skal aktiveres under ett på den samme samlesaldoen. I saldogruppe h skal hvert enkelt anlegg på en egen saldo. Det er antatt at felt som naturlig hører sammen, f.eks. etablert i samme inntektsår og avskrives med samme avskrivningssats, skal anses som ett anlegg og aktiveres på en og samme saldo.

Ved utskifting av frukttrær og bærbusker og ved utvidelse av felt, må man som vanlig vurdere om dette er påkostning eller vedlikehold av anlegget. Kostnader til utskifting av enkeltbusker og trær som f.eks. gir mindre avling på grunn av sykdom, antas vanligvis å være vedlikehold som kan fradragsføres direkte. Dersom man skifter ut mange friske busker og trær eller utvider feltet, vil kostnadene bli ansett for å være påkostninger som skal aktiveres.

Retten til saldoavskrivninger av kostnader til frukt- og bærfelt, gjelder ikke bare felt som etableres i 2020 eller senere, men også felt som er etablert tidligere. Dersom man har aktivert fruktfelt som er etablert før 2020, kan man nå overføre disse til saldo og få saldoavskrivninger. Forutsetningene er at man har oversikt over kostnadene til etablering av fruktfeltene og at de kan skilles ut og overføres til saldo. Man trenger ikke varsle skattemyndighetene om at man overfører kostnadene til saldo, men man må ha dokumentasjon for kostnadene tilgjengelig dersom skattemyndighetene skulle etterspørre denne.

Dersom man krever saldoavskrivninger for kostnadene til frukt- og bærfelt, skal også gjenstående skattemessig verdi ved rydding av feltene behandles på samme måte som andre driftsmidler i saldogruppe h. Eventuell gjenstående saldo vil utgjøre tap ved realisasjon/rydding av feltet, og skal trekkes fra gevinst- og tapskonto. Tap skal fradragsføres saldomessig med inntil 20 % pr. inntektsår, eller gi tilsvarende reduksjon i inntektsføring av eventuell gevinst på gevinst- og tapskonto.