Flere faktorer har bidratt til at markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon er kraftig utfordret de siste år. Både Nortura og Norsk Kylling har som en konsekvens av dette valgt å sette inn tiltak som kan bidra til best mulig varig konkurransekraft og lønnsomhet for fremtidig kyllingprodusenter. Et av disse tiltakene er tilbudet om et omstillingsbidrag. 

Spørsmålet er hvordan dette omstillingsbidraget skal beskattes. Norges Bondelag tok spørsmålet opp med Skatteetaten. Konklusjonen er at omstillingsbidraget kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon. I praksis betyr dette i de fleste tilfeller 5 år. 

I sin vurdering skriver Skatteetaten følgende: 

Etter hovedregelen om tidfesting i skatteloven § 14-2 første ledd andre punktum går det fram at en fordel skal tas til inntekt når skattyteren får en ubetinget rett til ytelsen. Det er uten betydning når ytelsen etter avtalen skal betales eller når den faktisk betales, se Lignings-ABC 2015/16 emnet "Tidfesting – realisasjonsprinsippet" punkt 4.1.

I praksis har utsatt tidfesting blitt akseptert for noen former for tilskudd og omstillingsmidler. Dere viser til Lignings-ABC 1998 s. 517 om tilskudd til nedtrapping av kraftfôrkrevende husdyrproduksjon og tilskudd til omstilling av melkeproduksjon, og til Finansdepartementets brev om samme tema av 3. februar 2000 og 31. januar 1992. Tillempninger av hovedregelen om tidfesting er i praksis godtatt  i flere tilfeller, f.eks. ved at driftstilskudd tidfestes i utbetalingsåret.  Tilskudd til omlegging til økologisk produksjon, som gis som et engangstilskudd, kan kreves fordelt til beskatning med et likt beløp per år over det antallet år produsenten har forpliktet seg til økologisk drift. Disse tillempingene har vært nedfelt i Lignings-ABC i en årrekke og må antas å være uttrykk for fast og langvarig ligningspraksis.

I en helhetsvurdering legger vi vekt på at forvaltningspraksis kan ha skapt forventninger om at omstillingsbidrag kan fordeles skattemessig over flere år. På denne bakgrunnen er vi kommet til at omstillingsbidrag i kyllingproduksjon kan fordeles skattemessig over den perioden produsentene forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Les hele svaret fra Skatteetaten her.