Vekstpakke for næringslivet

Regjeringen lanserte på en egen pressekonferanse søndag 5/5 sin vekstpakke for næringslivet. Endringene forslås innført fra 1/1-2014. 

Forslaget innebærer at selskapsskatten reduseres fra 28 % til 27 %. Endringen skal også gjøres gjeldende for personlige næringsdrivende (enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap). Regjeringen vil komme tilbake til hvordan dette skal løses teknisk i statsbudsjettet til høsten. Det er kun inntekt fra næringsvirksomhet som berøres av endringen, ikke lønnsinntekter, kapitalinntekter mv.

I tillegg innføres det en startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe D på 10 % fra. Dette innebærer at avskrivningssatsen første år vil bli på 30 %.

Skattefunnordningen styrkes med 100 millioner kroner.

Skatteendringene anslås å ha en økonomisk effekt på tilsammen 3,4 milliarder kroner. Vårt foreløpige anslag viser at dette vil innebære en skattereduksjon på anslagsvis 150 - 200 millioner kroner for landbruket.

Disse skattebesparelsene finansieres ved økning i skatten for petroleumsnæringen og vannkraftanlegg. Fradragsmulighten for rentekostnader i konsernforhold begrensens. I tillegg økes formuesskattegrunnlaget ved verdsettelsen av sekundærboliger og næringseiendom fra 50 prosent til 60 prosent av anslått markedsverdi.

Les mer om endringene her 

Andre endringer på skatte- og avgiftsområdet

Unntak i advokatar sin taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet
Finansdepartementet foreslår at advokatar og andre tredjepartar, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, skal gi skatte- og avgiftsstyresmaktene opplysninger om pengeoverføringer og innskudd på klientkonti.

Les mer i pressemelding 21/2013

Enklere regler om håndtering av skatteklager
Finansdepartementet foreslår at skattekontoret skal kunne avgjøre klager der skatteyteren skal få medhold i saken.

Les meir i pressemelding 25/2013

Reduksjon av fribeløpet i den differensierte arbeidsgivaravgiften
Regjeringen foreslår å redusere det årlige fribeløpet ved beregning av arbeidsgivaravgift for foretak i sone Ia frå 530 000 kroner til 450 000 kroner, med virkning fra og med 4. termin 2013. Tilsvarande gjelder for stålproduksjon og skipsverft. For vegtransportforetak blir det årlige fribeløpet redusert frå 265 000 kroner til 225 000 kroner. Det er nødvendig å endre dette fordi endringer i kursforholdet mellom euro og norske kroner gjør at gjeldende fribeløp kan føre til at foretaket får høyere statsstøtte enn det som er tillate etter EØS-avtalen.

Les mer i Prop. 150 LS (2012-2013) kapittel 4.

Meirverdiavgift – endringar i representantordninga
Regjeringa foreslår å oppheve representantar sitt ansvar for betaling av meirverdiavgift. Forslaget gjelder bare i de tilfellene hvor den næringsdrivande er hjemmehørende i en stat som Noreg har avtale om utveksling av informasjon og innkreving av merverdiavgift med.

Les mer i Prop. 150 LS (2012-2013) kapittel 6.

Mer informasjon på Budsjettportalen til Finansdepartementet