I forbindelse med den nye reglene om virksomhetsvurdering i skogbruket som ble innført med virkning fra 1.1.2016 får vi en god del spørsmål om begrepet hobbyskog. Vi ser derfor behovet for å presisere forskjellen på de ulike begrepene og forklare hvilke skogeiendommer som kan komme inn under hobbyskog definisjonen, og hva som må anses som en kapitalskog.

Hobbyskogen har ingen tilknytning til tilvekstvurderingen på <100m3, 100-200 m3 og > 200 m3 tilvekst.

Hovedregelen er:

 • Skog som har en tilvekst opptil 100 m3 er normalt en kapitalskog og skal beskattes som kapitalinntekt. Er det stor aktivitet kan skogen allikevel bli virksomhet.
 • I skog med en tilvekst mellom 100 m3 -200 m3 skal man skjønnsmessig vurdere om tilvekst og andre aktiviteter er av et slikt omfang at den anses som virksomhet eller kapitalskog.
 • Skog med en tilvekst over 200 m3 er normalt en virksomhetsskog og skal beskattes som næringsinntekt.

Hobbyskog er et begrep som brukes på de skogseiendommene som ikke går med overskudd. Det betyr en skog der overskuddet fra en engangsavvirkning ikke forsvarer de kostnadene som man har i resten av omløpstiden til skogen. Er kostnadene ved et normalt investeringsnivå og en god skogkultur høyere enn inntektene, anses skogen som en hobbyskog. I disse tilfellene er inntektene fra en hobbyskog skattefri og man får heller ikke skattemessig fradrag for kostnadene.

Husk;

 • at vurderingen av om det er en hobbyskog er en selvstendig vurdering som gjøres uavhengig av tilvekstgrensene.
 • og, at skog drevet sammen med aktivt jordbruk aldri er hobbyskog.

Eksempel; 
Drives det økonomisk aktivitet? Er aktivitetene som drives egnet til å gå med overskudd?

 • En skog med tilvekst på eksempelvis 15 m3 er i utgangspunktet en kapitalskog. Her må man vurdere om det for omløpstiden til skogen er overskudd eller underskudd.
 • Gir denne skogen en positiv avkastning er skogen en kapitalskog og driftsresultatet skal komme til beskatning eller til fradrag i skatteyters skattemelding.
 • Gir denne skogen en negativ avkastning er skogen en hobbyskog og driftsresultatet/overskuddet i et enkelt år skal ikke beskattes, det er heller ingen skattemessige fradrag for et underskudd.


Det er altså kun skogeiendommer som går med underskudd over skogen omløpstid som kan defineres som hobbyskog.

 • Beregningen gjøres uavhengig av tilvekstgrenser

   

For øvrig viser vi til flytskjema under, som kan være til hjelp ved vurderingen av om skogen din er en hobbyskog, kapitalskog eller virksomhetsskog.