Tilleggsproposisjon, Prop. 1 S Tillegg 1, bygger på Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett som ble fremlagt 14/10.

Sammenlignet med forslaget fra den forrige regjeringen reduseres samlede skatter og avgifter med om lag 7,1 mrd. kroner påløpt og 4,7 mrd. kroner bokført.

De viktigste endringene er:

Skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift

Den avgåtte regjeringen foreslo opprinnelig å redusere skattesatsen for aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper fra 28 % til 27 %. I tillegg ble det foreslått å redusere trygdeavgiften for personlig næringsdrivende med 0,7 %.

Den nye regjeringen foreslår nå å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt til 27 % for ALLE. Den foreslåtte endringen i trydeavgift for personlig næringsdrivende reverseres på grunn av dette. I tillegg foreslås det å øke trygdeavgiftssatsen for ALLE med 0,4 %. Det vil si at satsen for lønnsinntekter blir på 8,2 %, mens satsen for næringsinntekt blir på 11,4 %.

Skatt på formue

Den avgåtte regjering foreslo opprinnelig å øke bunnfradraget i formuesskatteordningen til kr 1.000.000. I tillegg ble det foreslått å øke øvre begrensning i fastsettelse av formuesskattegrunnlaget for næringseiendom (landbrukseiendom er unntatt) og sekundærboliger fra 50 % til 60 %. Ligningsverdien for fritidsboliger ble foreslått økt med 10 %.

Den nye regjeringen holder fast på avgåtte regjering sine forslag. Men foreslår i tillegg å redusere satsen med 0,1 % til 1,0 %.

Arveavgift

Den avgåtte regjering foreslo å øke fribeløpet fra kr 470.000 til kr 1.000.000. I tillegg ble det foreslått at satsen over kr 1.000.000 skulle være henholdsvis på 10 % og 15 %. Rabatten på aksjer og andeler ble foreslått redusert fra 40 % til 30 %.

Den nye regjeringen forslår nå Å FJERNE hele arveavgiftsordningen, med virkning fra 1/1-2014. Som en konsekvens av dette innføres kontinuitet som hovedregel, men med viktige unntakt for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk som kunne vært solgt skattefritt av giver.

Se egen omtale om fjerning av arveavgiften her

Andre endringer

  • Forslaget om å innføre 10 % startavskrivninger ved kjøp av driftsmidler i saldogruppe D opprettholdes.
  • Forslaget om utvidet reinvesteringsadgang ved ekspropiasjon fra jordbrukseiendom opprettholdes.
  • Forslaget om innføring av nye botidsregler ved gevinstbeskatning av bolig vrakes.
  • Forslaget om fjerning av skatteklasse 2 for ektefeller opprettholdes
  • Forslaget om å lønnsjustere grenseverdiene for jordbruksfradrag vrakes
  • Satsen for minstefradrag økes fra 40 % til 43 % (opprinnelig foreslått av avgått regjering 42 %)
  • Forslaget om å øke fagforeningsfradraget fra kr 3.850 til kr 4.100 vrakes. Grensen holdes uendret på kr 3.850
  • Påslaget i normrenten for skattelegging av rimelige lån fra arbeidsgiver økes fra 0,25 % til 1,25 % (opprinnelig foreslått 1 %)
  • Den nye regjeringen forslår å forbedre BSU ordningen ved å øke årlig sparebeløp fra kr 20.000 til kr 25.000 og maks sparebeløp fra kr 150.000 til kr 200.000

Her finner du budsjettdokumentene:

Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014)

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) Skatter, avgifter og toll