Med ny mindretallsregjering tok det litt tid før statsbudsjettet for 2022 kom på plass. Finansdepartementet har lagt ut oversikt over nye satser og beløpsgrenser her.

Endringene fremgår av Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021-2022) som er forslaget fra Støre-regjeringen.

Behandlingen i Stortinget tar for seg det endelige vedtaket, etter regjeringens avtale med SV, og finnes i Innst. 3 S (2021-2022). En må se disse dokumentene i sammenheng for å få bilde av alle endringene for 2022.

Vi vil under gi en kort oppsummering av enkelte regelendringer.

Formuesskatt

Økt bunnfradrag til 1,7 millioner kroner (fra 1,5 millioner kroner) - det dobbelte for ektefeller.

Formuesskattesatsen økes fra 0,85 pst. til 0,95 pst.

Helt nytt for 2022 er innføring av en form for progressiv skattlegging, hvor formue som overstiger 20 mnok (40 mnok for ektefeller), får en høyere prosentsats på 1,1 pst. 

Det blir en skjerpelse av formuesskatt på arbeidende kapital da verdsettelsen her økes fra 55 til 75 prosent. Også for primærboliger med høy verdi vil det bli en skatteskjerpelse. Verdsettelsen skal for disse boligene settes til 50 prosent for den delen av boligens verdi som overstiger 10 millioner kroner. 

For sekundærboliger øker vedsettelsen fra 90 til 95 prosent, mens formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25 prosent.

Trinnskatt

Det er ingen endring av trinnskattesatsene trinn 1 og 2 (kun lønnsjustering). I trinn 3 og 4 øker satsene med 0,2 prosent, med reduserte innslagspunkter. (Se lenke til satser og beløpsgrenser over for nærmere detaljer).

I tillegg er det innført en ny trinnskattesats, trinn 5. Her er innslagspunktet 2 000 000 kroner, og satsen er 17,4 prosent. For 2022 økes dermed de maksimale effektive skattesatsene med 1 prosentpoeng, til 47,4 prosent og 50,6 prosent for hhv. lønns- og næringsinntekt.

Trygdeavgift

Trygdeavgiften på lønn og næringsinntekt er redusert med 0,2 prosent, til hhv. 8,0 og 11,2 prosent. Satsen for pensjonsinntekter blir stående på 5,1 prosent.

Den nedre grensen for å betale trygdeavgift er øknt fra 59 650 til 64 650 kroner. Frikortgrensen er nå på 65 000 kroner (økt fra 60 000 kroner).

Personfradrag

Personfradragaet er økt emd 4 250 kroner ut over lønnsjustering. Dette gir et personfradrag i 2022 på 58 250 kroner og reduserer skatten på alminnelig inntekt med i overkant av 900 kroner for alle som har høy nok alminnelig inntekt, også pensjonister som er i skatteposisjon.

Minstefradrag

Satsen for minstefradraget i pensjonsinntekt er økt fra 37 til 40 prosent. Ellers lønnsjusteres maksimalt fradrag for både pensjonister og lønnsmottakere.

Skattefradrag for pensjonister

Fradragets beløpsgrenser er justert i samsvar med veksten i pensjoner. Maksimalt fradragsbeløp er økt fra 32 620 til 33 400 kroner. Innslagspunktet for nedtrapping i trinn 1 i skattefradraget økes fra 206 050 til 210 950 kroner, mens innslagspunktet for netrapping i trinn 2 i fradraget er økt fra 310 700 til 318 000 kroner.

Fradrag for fagforeningskontingent mv.

Fradrag for fagforeningskontingent mv. er økt fra 3 850 til 5 800 kroner.

Jordbruksfradrag og andre næringer

Det inntektsuavhengige fradraget er økt fra 90 000 kroner til 93 000 kroner. Det maksimale fradraget er økt fra 190 400 kroner til 195 000 kroner. Satsen på 38 prosent videreføres. Beløpsgrensene i reindriftsfradraget økes tilsvarende.

Det maksimale fradraget for fiskere og fangstfolk økes fra 150 000 kroner til 154 000 kroner. Det maksimale fradraget for sjøfolk øes fra 80 000 kroner til 83 000 kroner.

Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen)

"Finnmarksfradraget" ble sist endret i 2015. Fra 2022 er fradraget økt fra 15 500 til 20 000 kroner.

Fradrag for gaver

Maksimalt fradrag for gaver til visse forhåndsgodkjente frivillige organisasjoner er redusert fra 50 000 til 25 000 kroner, jf. sktl. § 6-50. Minstebeløpet på 500 kroner er ikke endret.

Reisefradrag

Fradrag for utgifter til reser mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser) og for pendlers besøksreiser til hjemmet, er økt, samtidig som km-satsene er endret. Fra 2022 blir det én felles sats på 1,65 kroner/km uansett kjørelengde (øvre grense på 97 000 km er uendret). Bunnbeløpet er vesentlig redusert, fra 23 900 til 14 000 kroner, hvilket gjør at langt flere nå får utnyttet fradraget.

Elbiler i firmabilbeskatningen

Fordelen ved å bruke arbeidsgivers bil, fastsettes etter en sjablong med utgangspunkt i bilens listepris og alder. Elbiler har i lang tid hatt redusert verdsettelse. Når elbiler nå har blitt konkurransedyktige med biler med forbrenningsmotor, har regjeringen besluttet å reduserteverdsettelselsrabatten. Elbiler skal nå verdsettes til 80 prosent (mot tidligere 60 prosent), ved fordelsbeskatningen, jf. FSFIN § 5-13-5.

Oppjusteringsfaktor for aksjeinntekter mv.

Skatt på aksjeutbytte og udelinger fra ansvarlige selskaper er økt ved at oppjusteringsfaktoren økes fra 1,44 til 1,6. Dette gir en reduksjon i forskjellen i marginalskattesats på lønn og utbytte fra 6,3 til 3,5 prosentenheter.

Skattefavorisert individuell sparing til pensjon (IPS)

Maksimalt årlig sparebeløp i ordningen for individuell sparing til pensjon reduseres fra 40 000 til 15 000 kroner. 

Skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet

Fra 2022 er ordningen med skattefri fordel i form av underkurs ved ansattes erverv av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet avviklet.