For skattemessige gevinster som oppstår på grunn av ekstraordinær nedslakting av buskap som skyldes tørke er det følgende alternativer:

1. Ta alt til inntekt i året.
Hensiktsmessig hvis årets inntekt blir svært lav slik at en ikke får benyttet fordelene med jordbruksfradraget. Merk at erstatninger mv. skal inntektsføres det året de gjelder (2018) selv om hele eller deler av utbetalingen eventuelt kommer neste år.
 
2.  Avsette den skattemessige gevinsten for det ekstraordinære salget for senere å foreta reinvestering i ny buskap (betinget skattefritak). Sktl. § 14-70 (6). Se nærmere forklaring under. 

3.  Ved opphør av driftsgren kan en nytte gevinst- og tapskonto.

Sktl. § 14-44. På denne måten utsettes/fordeles inntektsføringen slik at en årlig bare inntektsfører 20 % av saldoen. Merk at dette kun gjelder ved opphør av driftsgren, men hvor gårdsdriften fortsetter.


Regelverket ved bruk av betinget skattefritak – avsette gevinsten for senere reinvestering

Det heter betinget skattefritak, men er i realiteten en utsettelse siden den avsatte gevinsten skal nedskrives på det reinvesterte objektets kostpris. (Siden det blir en lavere kostpris/inngangsverdi vil inntekten bli høyere når det reinvesterte objektet selges/realiseres.) 

Avsetning:
Et av kravene for å nytte regelverket om betinget skattefritak i skatteloven § 14-70 er at det har gått tapt ved brann eller annen ulykke. Langvarig tørke anses som annen ulykke slik at regelverket kan nyttes for skattemessige realisasjonsgevinster for buskap som er slaktet som direkte følge av fôrmangel. 

For å nytte regelverket er det en forutsetning at realisasjonen omfatter minst 25 prosent av det enkelte dyreslag regnet etter omsetningsverdi. Med dyreslag menes f.eks. storfe (kuer, okser og kalver), sau, griser, reinsdyr.

Ved beregning av gevinsten må det tas utgangspunkt i det ekstraordinære salget/erstatningen som skyldes «brann eller annen ulykke». Ordningen gjelder alle dyr ikke bare avlsdyr. Gevinsten som avsettes kommer en fram til ved å redusere erstatningen/salgssummen med en beregnet balanseverdi på realisasjonstidspunktet.
Det er ingen krav til binding i bank av det avsatte beløpet.

Reinvestering:
Reinvesteringsfristen er utløpet det tredje året etter realisasjonsåret.
Nytt objekt må være av samme art. Samme art vil si dyr i samme næring. Tap av storfebesetning kan reinvesteres i f.eks. svinebesetning da begge deler er buskap på gårdsbruk.

Manglende reinvestering:
Det er ikke hensiktsmessig å avsette betinget skattefritt hvis en ikke har til hensikt å reinvestere. Dersom reinvestering ikke har skjedd innen tre år, vil skattefastsettelsen (ligningen) for avsetningsåret endres og beløpet kommer til beskatning. 

Føring av avsetning:
Gevinsten, dvs. vederlaget redusert med beregnet balanseverdi, føres til fradrag mot næringsoppgavens post 7700 «Annen kostnad, fradragsberettiget». Motposten blir næringsoppgavens post 2097 «Betinget avsatt gevinst».

Føring av reinvestering:
Ved reinvestering i buskap på gårdsbruk skal den innkjøpte buskapen fradragsføres med kjøpesum, og den avsatte gevinsten inntektsføres. Ved årets utgang vurderes den ervervede besetningen til statusverdi etter takseringsreglene på vanlig måte, jf. takseringsreglene § 5-2.