Det er en relativt kjent problemstilling at det kan by på utfordringer for virksomhetsutøvere som må innhente tildelingsvedtak fra kommunene, for å kunne tilfredsstille kravene til dokumentasjon etter kompensasjonsloven. Dette gjelder i særlig grad selskap som driver aktiviteter inne helse og omsorg, barnevern og barnevernstjenester. 

Spørsmålet som ble reist for Finansdepartementet, var hvilke krav som stilles for å dokumentere retten til merverdiavgiftskompensasjon, uten at kommunen bryter taushetsplikten.

Når det gjelder spørsmål om evt. sladding / anonymisering, skriver departementet i tolkningsuttalelse 13. oktober 2021 bl.a:

Den informasjonen som må ligge ved regnskapet for å kunne tjene som dokumentasjon for kravet om merverdiavgiftskompensasjon, er informasjon fra kommunen om at det gjelder en lovpålagt helse- eller omsorgstjeneste som virksomheten har utført overfor mottakeren etter oppdrag og tilhørende vedtak fra kommunen. For at skattemyndighetene skal være i stand til å kontrollere om vilkårene for merverdiavgiftskompensasjon er oppfylt, må informasjonen omfatte den konkrete lovhjemmelen som vedtakene om helse- eller omsorgstjenester bygger på. Vi viser i den forbindelse til at det er de konkrete lovbestemmelsene som underbygger at vedtakene gjelder lovpålagte helse- og omsorgstjenester, jf. merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. De konkrete hjemmelshenvisningene fungerer også som en nødvendig avgrensning mot andre tjenester som virksomheten eventuelt yter overfor kommunen, men som ikke er lovpålagte, og som følgelig ikke er kompensasjonsberettigede.

Departementet uttaler seg også om anledningen til å benytte kopier av tildelingsvedtakene. Kravet er imidlertid at oppstillingen må være utstedt av kommunen og at oversikten må gi de opplysningene revisor trenger for å kunne kontrollere og attestere grunnlaget for kompensasjonskravet. Den konkrete utformingen av en slik oppstilling må avklares med skattemyndighetene.

Les hele brevet fra Finansdepartementet her.