Utkjøpsordninga, er frivillig og etableres for å kunne ta ut ca 6-7 prosent av svineproduksjonen, tilsvarende 4000 avlspurker. Kostnaden av tiltaket finansieres av næringa selv gjennom omsetningsavgiften på svinekjøtt.

Ordningens innhold:

  • Det gis kompensasjon på 16 000 kr pr avlspurke.
  • Antall avlspurker det utbetales tilskudd til gjelder registrerte avlspurker på telledato 1/3-18 og det er en forutsetning at man må ha søkt produksjonstilskudd for gris 1/10-18.
  • Eier/driver må avvikle enhver form for produksjon av gris de neste 7 år
  • Dette gjelder også for samboer/ektefelle
  • Må tinglyse heftelse på gårds og bruksnr. slik at det ikke kan drives med produksjon av gris på landbrukseiendommen de neste 7 år
  • Egne bestemmelser for purkering

Norges Bondelag har bedt Skattedirektoratet om å avklare hvordan omstillingsbidraget skal beskattes. 

I svarbrev av 11. desember konkluderer Skattedirektoratet med følgende: 
"Vi er kommet til at omstillingsbidraget i dette tilfellet kan tidfestes over den perioden produsenten avstår fra produksjon av gris i samsvar med vilkårene i retningslinje fastsatt av Omsetningsrådet."

Skattedirektoratet begrunner sin avgjørelse på følgende måte:

Etter hovedregelen om tidfesting i skatteloven § 14-2 første ledd andre punktum skal en fordel tas til inntekt når skattyteren får en ubetinget rett til ytelsen. Det er uten betydning når ytelsen etter avtalen skal betales eller når den faktisk betales, se Skatte-ABC 2018 emnet "Tidfesting – realisasjonsprinsippet" punkt 4.1. Det vil si at inntekten i utgangspunktet skal tidfestes det året avtalen om tilskudd blir inngått.

I praksis har utsatt tidfesting blitt akseptert i noen konkrete tilfeller der det er gitt tilskudd til nedtrapping av kraftfôrkrevende husdyrproduksjon og tilskudd til omstilling av melkeproduksjon, jf. Finansdepartementets brev2 av 31. januar 1992 og 3. februar 2000 og Skattedirektoratets brev av 22. april 20163. Disse tillempingene kan oppfattes som uttrykk for fast og langvarig fastsettingspraksis og kan ha skapt berettigede forventninger om at omstillingsbidrag kan inntektsføres skattemessig over flere år. På denne bakgrunnen er vi kommet til at omstillingsbidrag i svinekjøttproduksjon i dette tilfellet kan fordeles skattemessig over den perioden produsentene forplikter seg til å avstå fra produksjon av gris i samsvar med vilkårene i retningslinjen fra Omsetningsrådet.

Svarbrevet fra Skattedirektoratet kan dere lese her.