Regjeringens mål er at skattereformen skal fremme økonomisk vekst, lette omstilling og legge til rette for nye arbeidsplasser. Hovedelementene i reformen er lavere selskapsskattesats og brede lettelser i personbeskatningen. I tillegg foreslår Regjeringen blant annet endringer i bedriftenes avskrivningsregler, tiltak mot overskuddsflytting og forbedring av merverdiavgiften.

Hoveddelen av reformen er i tråd med Skatteutvalgets anbefalinger, jf.NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Skatteutvalget ble nedsatt for å vurdere selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen. Utvalget anbefaler blant annet lavere selskapsskatt for å møte utviklingen internasjonalt med fallende selskapsskattesatser i OECD-landene.

Regjeringen varsler også en reduksjon i formuesskatten i årene framover. Regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av innretninger av lettelsene og blant annet vurdere å målrette dem mot arbeidende kapital.

Reformforslaget gir en samlet netto skattelette på om lag 13,8 milliarder kroner de tre neste årene. I Skattemeldingen er det gitt en oversikt over fradrag og særordninger i personbeskatningen, men det er ikke foreslått konkrete innstramminger utover de som inngår i 2016-budsjettet.

Regjeringen vil jobbe for å oppnå bred støtte til skattereformen. Det er ventet at reformen blir behandlet på stortinget våren 2016. Det betyr at forslagene tidligst kan bli innført i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. 

For landbrukets del er det verdt å merke seg følgende skatteøkende forslag:

 • Avskrivningssatsen for husdyrbygg reduseres fra 6 % til 4 %. 
 • BU-tilskudd bevilget innenfor det distriktspolitiske virkeområdet foreslås avviklet. 
 • Formuesskattegrunnlaget for skog vil bli doblet, ved at skogfaktoren som brukes til å beregne grunnlaget økes fra 5 til 10. 
   

Andre hovedpunkter fra forslaget:

 • Selskapsskatten skal reduseres til 22 % i løpet av perioden 2016 - 2018 (foreslås redusert til 25 % i 2016 budsjettet)
 • Personskatten reduseres tilsvarende
 • Det innføres en ny trinnskatt som skal erstattet dagens toppskattesatser (foreslås innført fra 2016). Modellen innføres i 2016, og medfører at maksimal skattesats reduseres med 0,4 % til 50 %. Det varsles at satsene skal reduseres med ytterligere 0,4 %. 
 • Utbytteskatten økes, slik at den opprettholdes på samme nivå som i 2015. Dersom selskapsskatten reduseres til 22 % vil utbytteskatten økes til i underkant av 32 %
 • Endring i avskrivningssatser: 
  • startavskrivningen for driftsmidler i saldogruppe d (maskinger, redskaper, mv.) avvikles
  • saldogruppe (skip, rigger, mv.) reduseres fra 14 % til 10 %
  • avskrivningssatsen for husdyrbygg reduseres fra 6 % til 4 %
  • avskrivningssats for hotell, bevertningssteder og losjihus reduseres fra 4 % til 2 %
 • Det forslås å innføre merverdiavgift på finansielle tjenester

Les mer om regjeringens forslag til ny skatterefom her