God regnskapsføringsskikk (GRFS) er en bransjestandard alle regnskapsførere har et forhold til. Bransjestandardutvalget har kommet med forslag til ny standard som har vært ute på høring. Standarden er tilpasset den foreslåtte nye regnskapsførerloven som foreløpig ikke er vedtatt. De foreslåtte endringene i GRFS bygger på NOU 2018 nr. 9. som er lovutkastet til ny regnskapsførerlov.

 

Modernisering

Det legges opp til mer bruk at automatiske prosesser og det absolutte kravet til avstemminger er foreslått fjernet der digitale løsninger kan opprettholde kvalitetssikringen.

GRFS er foreslått modernisert, og en av de største materielle endringene er at det absolutte kravet til avstemminger er foreslått fjernet. Det legges opp til mer bruk av digitale løsninger der automatiske prosesser for kvalitetssikring og dokumentasjon kan avløse manuelle avstemminger. Dersom kvalitetssikringen ikke kan gjøres automatisk, eksempelvis avstemming av bank, må dette fremdeles gjøres manuelt. Det foreslås at kvalitetssikring også kan gjøres løpende istedenfor periodevis. Dagens ubetingede krav om å alltid gjennomføre avstemminger foreslås erstattet med et krav om tilstrekkelig kvalitetssikring.

Betalingsoppdrag

Dagens standard definerer et betalingsoppdrag som et oppdrag der regnskapsfører kan forhåndsregistrere betalingsopplysninger, selv om regnskapsfører ikke har anledning til å faktisk godkjenne og/eller gjennomføre betalingen. Definisjonen av et betalingsoppdrag foreslås nå endret til et oppdrag der regnskapsfører faktisk kan gjennomføre utbetaling på vegne av oppdragsgiver.

Oppdragsansvarlig

Det er presisert i forslaget til ny bransjestandard at den som utpekes som oppdragsansvarlig må ha nødvendig kompetanse og kapasitet til å utføre oppdraget. Det skal ikke kun være en formalitet, men oppdragsansvarlig må også fungere i rollen. For innehaver av enkeltpersonforetak som utøver regnskapsoppdrag er det foreslått at det kan utpekes en annen oppdragsansvarlig statsautorisert regnskapsfører enn innehaveren selv. Med mindre annen person er utpekt, er innehaveren selv ansvarlig for oppdraget.

Innsnevring av standarden

Standarden er også foreslått redusert til kun å omfatte det lovverk som regulerer oppdragsutførelsen etter regnskapsførerlov med tilhørende forskrift. Hvitvasking, risikostyring, personvern og kontraktsrett er trukket ut standarden da det er vurdert til at GRFS ikke har rettslig grunnlag for å vurdere eller veilede rundt lovverk knyttet til disse emnene. Veiledning som omhandler disse emnene må derfor søkes via andre kilder enn GRFS.

Bondelaget har i forbindelse med høring på forslag til ny bransjestandard sendt inn et høringssvar med kommentarer til noen av endringene. Vårt høringssvar kan du finne på bondelaget.no/hringer.

 

Høringsforslaget kan du lese på https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/rf-regelverket/horing---forslag-til-ny-standard-for-god-regnskapsforingsskikk.