Regnskap og årsoppgjør

Ny hvitvaskingsveileder og nasjonal risikovurdering

Ny veileder til hvitvaskingsloven er publisert av Finanstilsynet og Nasjonal risikovurdering 2022 er nylig utgitt av Økokrim.

Jordbruksfradrag for samdrifter

Flere samdriftsdeltakere har fått varsel om endret fastsetting med reduksjon av sitt jordbruksfradrag. Opprinnelig grunnlag kan ha vært korrekt.

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2021"

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2021" står på trykk i Bondebladet nr 6/2022 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2021, samt en omtale av regelendringer i 2022. Bilaget er skrevet av seniorrådgiver Line Tronstad i Bondelagets Servicekontor AS.

Takseringsreglene for 2021

Her finner du takseringsreglene for 2021

Bokføring av gjerdeløs beiteteknologi

Flere erstatter tradisjonelle fysiske gjerder med gjerdefri beiteteknologi. En enklere og mer fleksibel løsning for inndeling av skifter og styring av dyr, men hvordan håndteres investeringen i regnskapet? Det skal vi ta for oss i denne artikkelen.

Forslag til ny GRFS

Lovutkast til ny regnskapsførerlov medfører at bransjestandarden God regnskapsføringsskikk også må endres. Bransjestandardutvalget har nylig hatt høring på de foreslåtte endringene i ny GRFS.

Regjeringen foreslår forlengelse av lønnsstøtteordningen

Fra den 15. mars 2021 trådte det i kraft en lønnsstøtteordning for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb. Ordningen er foreslått forlenget.

Karantenekompensasjonsordning for merkostnader til innreisekarantene

Fra 10. mai ble det åpnet for at bedrifter kan søke om tilskudd til merkostnader ved innreisekarantene. Tilskuddet gis til bedrifter som har hatt sine tilreisende arbeidere i innreisekarantene.

Ny skattemelding for alle

Både skattemelding og vedleggsskjemaer for næringsdrivende går ut av bruk. I denne artikkelen kan du lese om planene for overgangen fra postbaserte til temabaserte skattemeldinger. Artikkelen er et utdrag fra Jus i landbruket, trykket i bondebladet. Forfatter er Sigurd Gudmund Løland, seniorrådgiver i Bondelagets Servicekontor AS.

Nye terskelverdier for revisjonsplikt for ANS/DA mv.

Fra 2021 har vi fått ny revisorlov. I den forbindelse har vi fått nye terskelverdier for når revisjonsplikt oppstår for ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak mv.

Revisjonsplikt og risikostyring for regnskapsførere organisert som EPF

Ny revisorlov gir alle regnskapsførerforetak og revisorer revisjonsplikt, selv de som driver enkeltpersonforetak. Fra nyttår blir alle som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet revisjonspliktige. Endringer i risikostyringsforskriften gjør at regnskapsførerselskap som utøver sin virksomhet i enkeltpersonforetak også blir underlagt denne forskriften.

Feil preutfylte formuesdata i skattemeldingen for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom

Vær oppmerksom på at den preutfylte skattemeldingen inneholder feil tall i postene for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom . Norges Bondelag har vært i dialog med Skatteetaten om dette. Skatteetaten har i svar til Norges Bondelag 12/4 meldt at de desverre ikke har mulighet til å legge ut nye preutfylte data, men de sier at de rett over påske vil sende brev til alle som er berørte. De bekrefter også at de vil sørge for å rette feilen ved ligning.

Har du handlet fra utlandet i år? - husk nye regler for innførselsmerverdiavgift fra 1.1.2017

Driver du primærnæring og har årstermin for merverdiavgift, er 10. april er siste frist for levering av omsetningsoppgaven for 2016. Neste gang du skal levere, er det på nytt skjema: mva-meldingen.

Hjelpeskjema til selvangivelsen for «skogbruk utenfor næring»

I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016 og 2017.

Posteringsnøkler

Posteringsnøkler for 2020 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Våre samarbeidspartnere