Spørsmål: Jeg er en bonde som har etablert en barnehage på gården min. Nå har kommunen skrevet ut eiendomsskatt på barnehagen. Har kommunen adgang til dette?

Svar: I eigedomsskattelova § 5 bokstav h er det gitt et unntak for eiendomsskatt på eiendom som ”vert driven som gardsbruk eller skogbruk”. Følgelig er det bare drifts- eller næringsdelen av gårdsbruket, dvs. driftsbygninger som blir brukt i jord- eller skogbruk, som er fritatt for eiendomsskatt. For boligene på gårdsbruket som våningshuset, kårboligen og andre utleieboliger er det adgang til å skrive ut eiendomsskatt.

Hva så med eiendomsskatt for barnehagen på gårdsbruket ditt? Finansdepartementet har i en uttalelse beskrevet hvilke bygninger på et gårdsbruk som skal omfattes av unntaket i eigedomsskattelova § 5 bokstav h. Departementet sier i uttalelsen at det kun er bygninger som blir brukt i jord- eller skogbruksnæringen som omfattes av unntaket. Selv om barnehagens lokaler utgjør en drift/næring som ligger på gårdsbruket, er barnehagens lokaler ikke en del av jord- eller skogbruket. Barnehagens lokaler er derfor ikke en driftsbygning som går inn under unntaket i eigedomsskattelova § 5 bokstav h. Dette innebærer at kommunen har adgang til å utskrive eiendomsskatt på barnehagen, uavhengig av om barnehagens lokaler består av en egen frittstående bygning eller er en integrert del av eksisterende bygningsmasse på gårdsbruket. Begrunnelsen for dette er å få til en eiendomsskattemessig likebehandling med tilsvarende aktivitet som ikke er lokalisert på en jordbrukseiendom, og dette vil gjelde generelt for andre aktiviteter enn jord-/skogbruksdrift som blir drevet på gården. Dersom en leier ut låven til nabobonden som lagrer driftsmidler eller produserte produkter der, vil dette ikke begrense skattefritaket. På den annen side vil utleie av låven til f eks butikklager i prinsippet kunne medføre eiendomsskatteplikt.