Velkommen til Jordvernkonferansen 21. mai på Gjermundnes

Publisert 21.04.2016
 • Tips en venn om denne siden

Møre og Romsdal er i landstoppen i forhold til å ta i bruk dyrka jord til andre formål. Berre i løpet av dei siste åra er dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner tatt i bruk til andre formål enn jordbruk på Nordvestlandet. Dette er bakteppet når vi inviterer til Jordvernkonferanse på Gjermundnes vidaregåande skule i Vestnes laurdag 21.mai.

Målgruppe for konferansen er alle som på ulike måtar er opptatt av jordvern og av at samfunnet har eit bevisst forhold til det å ta vare på dyrka og dyrkbar jord. Dette gjeld t.d. saksbehandlarar i kommunane, politikarar og planutval, bønder og andre som er opptekne av at folketalet aukar og at det difor trengst meir mat.

PROGRAM: (I PDF - klikk her)

Gjermundnes vidaregåande skule, laurdag 21. mai 2016

Kl. 11.00 Landbruksmuseet opnar for omvisning

Kl. 11.30Kaffe og registrering

Møteleiar: Kolbjørn Gaustad, styreleiar ved Landbruksmuseet for Møre og Romsdal og Jordvern Møre og Romsdal

Kl. 12.00 Opning av Jordvernkonferansen ved Geir Inge Lien, ordførar i Vestnes kommune

 • Rektor Aadne Haarr: «Gjermundnes landbruksskule gjennom 100 år»
 • Landbruksdirektør Frank Madsøy: «Jordvern – eit samfunnsansvar»
 • Stortingsrepresentant Pål Farstad (V): «Kva er nytt i lovverket?»
 • Utbyggingssjef i Rauma, Heidi Skaug: «Jordvernet i kommunal arealforvaltning»

Kl. 14.30 Middagspause med servering av ein enkel middagsrett. Etter middagen blir det høve til gruppevis

omvising på landbruksmuseet.

Kl. 15.30 Avd. dir. i Statens vegvesen Ole Syltebø: «Kvar skal vegen gå i framtida?»

Kl. 16.00 «Bybonde i nedbyggingsland». Wollert Dankert Krohn og Øystein Solli er bønder i Molde og har følt korleis det er å drive bynært landbruk.

Kl. 16.30 Landbruksjournalist Bjørn Steinar Skarbø frå Landbruk Nordvest stiller spørsmål til alle Innleiarane.

Kl. 17.00Avslutning

Arrangør: Landbruksmuseet for Møre og Romsdal i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Bondelag, Møre og Romsdal Bonde- og småbrukarlag og Jordvern Møre og Romsdal

Påmelding: Innan torsdag 19. mai til more.romsdal@bondelaget.no, tlf. 909 54 787

Det er inga deltakaravgift.

 

Fakta om jordvern

 • Det tek over 10 000 år å skapa eit matjordlag på 25 cm.
 • I Norge er kun tre prosent av landarealet dyrka.
 • Det kan dyrkast matkorn kun på ein tredel av det dyrka arealet i Norge. Resten av det dyrka arealet kan brukast til gras eller andre meir hardføre matplantar.
 • Frå gammalt av er byane etablert i nærheten av der det var muleg å dyrka jord.
 • Det er ei nasjonal målsetjing at matproduksjonen skal aukast.
 • I 2014 vart totalt 783 dekar dyrka og dyrkbar jord omdisponert til anna enn landbruk i Møre og Romsdal. Fylket er dermed i landstoppen når det gjeld bortfall av dyrka jord.
 • Det er vedtatt ein nasjonal jordvernstrategi med målsetjing om at årleg nedbygging av dyrka mark ikkje skal overstige 4000 dekar. Det er utarbeida eigen jordvernstrategi for Møre og Romsdal.
 • Organisasjonen Jordvern Møre og Romsdal vart skipa vinteren 2016. Den har som målsetjing å samla brei forståing og støtte for eit sterkt jordvern i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal ble matjordversting i 2017

Møre og Romsdal topper verstinglista over omdisponering av dyrka matjord. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fylket omdisponerte hele 734 dekar dyrka mark til formål som vei og bolig i 2017.

Knut Ødegård

Jordvern ein kongstanke

Liabonden i Molde og æresmedlem i Bondelaget, forfattar Knut Ødegård, var den litterære innleiaren på jordvernkonferansen på Gjermundnes 3. april med tema: ”Jordvern ein kongstanke” . Her kan du lese foredraget:

Jordvernkonferanse på Gjermundnes 3. april

Måndag 3. april kl. 10.00-16.00 blir det halde jordvernkonferanse på Gjermundnes. Påmelding innan tysdag 28. mars til tlf 90 95 47 87 eller moreogromsdal@jordvern.no Gratis deltaking.

Jordvern

Åpen temadag om jordvern på Tingvoll 5. desember

Mandag 5. desember kl. 11.00–16.00 arrangeres det åpen temadag om jordvern på Tingvoll Fjordstuer. Bidragsytere er fagfolk på jord, arealforvaltning, landbruk og lovverk, samt ordførere på Nordmøre. Møtet er gratis, men påmelding innen 30. november av hensyn til lunsj

Jordvern er eit samfunnsansvar

Møre og Romsdal er i landstoppen når det gjeld bortfall av dyrka jord. Dette var litt av bakteppet då det vart invitert til jordvernkonferanse på Gjermundnes 21. mai. Berre i løpet av dei siste åra er dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner tatt i bruk til andre formål enn jordbruk.

Jordvern: - Nei til bit for bit

(ROMSDALS BUDSTIKKE): Kampen for den mest produktive matjorda, trappes opp. – Vi frykter at den beste matjorda tas bit for bit, sier Pål Farstad i Venstre. Sist uke var Farstad i Rauma. og diskuterte jordvern med Stig Brøste og Anders Øverbø fra Bondelaget.

Jordvernkonferanse på Gjermundnes

Landbruksmuseet, med styreleder Kolbjørn Gaustad i spissen, var initiativtaker og hovedarrangør da Møre og Romsdals første jordvernkonferanse ble avviklet på Gjermundnes 13. juni. Medarrangører av den godt besøkte konferansen var fylkesbondelaget, fylkesmannen og landbruksskolen.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
26
September

Styremøte M&R Bondelag

Torsdag
04
Oktober

Styretur M&R Bondelag

Onsdag
21
November

Tema- og skattekurs for regnskapskontor

Kristiansund

Våre samarbeidspartnere