- WTO-reglar må ikkje hindre nasjonal matproduksjon

  • Tips en venn om denne siden

Nestleder i Bondelaget, Bjørn Gimming, innleder på WTO Public Forum, oktober 2018.
Nestleiar Bjørn Gimming heldt innlegg under årets offentlege forum i Geneve. – WTO-reglane må ikkje øydelegge moglegheiter for nasjonal matproduksjon til eigne forbrukarar, sa Gimming.

- Parisavtala slår fast at kutt i klimagassar ikkje skal gå ut over matproduksjonen. På same måte kan vi ikkje godta at handelsreglar undergrev matproduksjon til eigne forbrukarar. Det slo nestleiar Bjørn Gimming fast på eit møte arrangert av Norges Bondelag under WTOs offentlege forum i Geneve.

Ein gong i året opnar Verdas Handelsorganisasjon (WTO) dørene og inviterer organisasjonar og næringsliv til å arrangere eigne seminar. 100 sidearrangement vart arrangert i år og 2500 personar deltok. Eitt av tema for årets offentlege forum var berekraft og handel. Norges Bondelag arrangerte debattmøte saman med bondelag frå USA, Sveits, Canada og Uganda. Temaet var om handel bidreg til ein meir berekraftig jordbruksproduksjon.

- Tøffare konkurranse frå importerte produkt kan gi eit kappløp mot botnen, der berekraftsmål som anstendig arbeid, ansvarleg forbruk, reint vatn og klimapolitikken blir taparar. I Noreg seier vi at toll er vår garanti for anstendig løn til bøndene, sa Gimming.
 

Marknadsregulering gir berekraft i Canada

Også andre av paneldeltakarane var inne på liknande tankar:

- Vi er ikkje imot handel, men reglane må vere rettferdige, sa leiar Bruno Letendre for dei kanadiske mjølkebøndene. - Matsuverenitet er viktig.

Canada har eit marknadsreguleringssystem som liknar det norske (supply management). – Dette systemet er berekraftig. Vi får ein balansert produksjon, det er meir føreseieleg for bøndene og prisane er meir stabile, samtidig som vi ser at prisane til forbrukar er lågare enn t.d i USA, sa Letendre.

USA og Canada inngjekk denne veke ei handelsavtale der det kanadiske marknadsreguleringssystemet var under press. Dei klarte å oppretthalde systemet, men måtte utvide mjølkekvota med nesten 4%.  
 

Diskusjonar om støtte i WTO

I samband med årets opne forum hadde Norges Bondelag også møte med den norske ambassadøren og landbruksråden til WTO, i tillegg til landbruksråden frå Canada. Ein nytta også høvet til samtaler med bondelag frå Storbritannia, Finland, USA, Canada, Sveits, Uganda og Frankrike.

Tempoet i jordbruksforhandlingane er skrudd opp eit par hakk, med eitt møte i månaden. Mykje fokus er på internstøtte, noko Noreg er svært avhengig av. Men førebels dreier det seg om analysar, og det er ikkje venta at det blir semje om reduksjonar med det fyrste. USA ynskjer å kople diskusjonen om internstøtte til ein diskusjon om reduksjonar i importvernet.

Konflikten mellom USA og Kina dominerer også WTO. USA har gått til panelsak i WTO om kinesisk støtte. Men samtidig blokkerer USA oppnemning av nye dommarer til WTOs tvisteløysingsorgan. Frå oktober er det berre 3 dommarar igjen. Dette er et minimum for å kunne oppretthalde funksjonen til domstolen. Fleire er på veg ut, og det er berre eit tidsspørsmål når domstolen er ute av funksjon, med mindre nye dommarar blir oppnenmde.

Relaterte artikler

Merkedag for verdikjeda for mat

Publisert 

12.mars i år vart Lov om god handelsskikk med tilsyn endeleg vedteken av Stortinget, ni år etter at matkjedeutvalet tilrådde lov.

Slik skal nedskaleringen gjennomføres

Publisert 

Det er enighet mellom Norges Bondelag og regjeringa om hvordan melkemengden i Norge skal reduseres framover. Dette er grepene i avtalen.

Enighet om reduksjon av melkemengden

Publisert 

Det er enighet mellom Norges Bondelag og regjeringa om hvordan melkemengden i Norge skal reduseres framover: - Nedskaleringen blir tøff for melkebonden, sier Lars Petter Bartnes.

Flaggene til EU og USA

Ny utgave av internasjonalt landbruksnytt!

Publisert 

Internasjonal landbrukspolitikk påvirker hvordan vi produserer maten vår her hjemme og Bondelaget følger utviklinga tett. Hold deg oppdatert gjennom vårt nyhetsbrev. Les siste utgave og meld deg på her!

Har foreslått en pakkeløsning

Publisert 

Bondelaget og Småbrukarlaget har fremmet en felles posisjon for hvordan melkeproduksjonen skal tas ned.

Nødvendig med statlig medfinansiering

Publisert 

Landbruket har innledet prosessen med staten om hvordan ta ned norsk melkeproduksjon når eksportstøtten faller bort. Da blir sju prosent av melkevolumet overflødig.

Nedskalering av melkeproduksjonen

Publisert 

- Vårt fokus er å finne den løsningen som smerter minst for den aktive bonden, og at det fortsatt skal være melkeproduksjon i hele landet, sier Bartnes.

Nordiske bønder diskuterer klima, handel og antibiotika

Publisert 

Klima, handel og antibiotika var tema som var oppe til diskusjon då bondeleiarar frå dei nordiske landa nyleg møttest til sitt årlege møte i Reykjavik. Forventingane på klima er store i alle land, men berre Noreg har konkrete krav om kutt.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere