- Må bruke skogens trippel-vinn-effekt i klimapolitikken

  • Tips en venn om denne siden

Bjørn Gimming

- Vi har ikkje råd til la vere å bruke skogen i klimapolitikken. Det sa nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag då han heldt innlegg for verdas bønder.

Gimming innleia om skog og klima på generalforsamlinga i World Farmers' Organisation (WFO) i Helsinki 12. juni. Han peika på skogens unike potensiale i klimapolitikken, men det krev aktiv skogsdrift og endringar i marknaden, slik at fornybar biomasse frå skogen blir foretrukken framfor fossil råvare. - Skogen kan binde karbon, erstatte fossil energi og skape fornya opptak gjennom aktivt skogbruk, sa Gimming.

- Vi treng då ei blanding av innovasjon, regulering, støtte, politiske ambisjonar og handlekraft, sa Bjørn Gimming. Han var invitert som innleiar til eit seminar om skogbruk og klima. Seminaret var eitt av fleire parallellseminar i forkant av generalforsamlinga i World Farmers' Organisation, der Norges Bondelag er medlem.

Klimapolitikken må bli meir langsiktig

Gimming peika på at klimapolitikken i dag er dårleg tilpassa tidshorisonten for skogbruket.

- Her i Nord-Europa veks skogen langsamt. I Noreg pleier vi skogen i eit 80-120-årsperspektiv. Klimapolitikken vil ha resultatet innan 5-10 år, sa Gimming.

Dette blir spesielt klart no når EU diskuterer sin klimapolitikk fram mot 2030. Noreg vurderer å slutte seg til denne reduksjonsplanen.

- I staden for å utvikle reglar som kan ta ut alle tre effektane av skogsdrift, har Kommisjonen valt å foreslå reglar som hindrar arbeidet med å erstatte fossile råvarer med fornybar energi, påpeika Gimming. Fleire deltakarar på seminaret frå ulike EU-land var samde i denne vurderinga.

EU-kommisjonen set grenser for kor mykje avvirking ein kan gjere, uavhengig av situasjonen i kvart enkelt land.

- Så vidt eg kan forstå gjer Kommisjonen dette for å sikre den karbonen som ligg på lager i skogane. Min påstand er at Kommisjonen legg for mykje vekt på binding. Det er ein risikabel strategi. Banken kan bokstavleg tala brenne opp, seier Gimming.

Viktig haust

I tillegg til at EU skal fastlegge sin klimapolitikk for landbruket, er det også klimaforhandlingar i Bonn denne hausten.

- Det er viktig no at vi jobbar for at klimaavtalen ikkje truar matproduksjonen, seier Gimming.

I dei innleiande kapitla i klimaavtalen står det at matproduksjonen ikkje skal bli skadelidande.

- Vi må jobbe for at retningslinjene for korleis skogen skal forvaltast gjer det mogleg å ta ut dei store og viktige klimaløysingane skogen byr på, konkluderer Bjørn Gimming.

Relaterte artikler

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Rissa Bondelag på stand under matfestival

Til Malawi for å hjelpe andre bønder

Bondelagslederen i Rissa, Petter Harald Kimo, har blitt valgt ut til en delegasjon som på nyåret reiser til Malawi for å følge utviklingen i Bondelagets bistandsarbeid.

EU-flagget

Enighet i EU om klimaregler for skog- og arealbruk

Forhandlingen i EU om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er sluttført. Bondelaget mener utfallet er bedre enn forventet, men at den norske regjeringen må forberede seg på tøffe klimaforhandlinger med EU.

Avslutning ministermøte i WTO 2017

Avslutter WTO-møte uten resultater

Etter 3 dagers ministermøte måtte WTO gi opp å komme fram til resultater. – Det er klart at det ble ingen resultater på landbruk, konkluderte generaldirektør Roberto Azevedo. En slutterklæring på landbruk ble gitt opp. Alt som gjenstår er en uttalelse fra forhandlingsleder at medlemmene vil forhandle videre etter ministermøtet.

Bjørn Gimming og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide på ministermøte i WTO 2017, Buenos Aires

Diskuterer vegen etter ministermøtet i WTO

Det ser ikkje ut til å bli semje om kutt i handelsforstyrrande støtte denne veka. I staden diskuterer no medlemslanda eventuelle tekstar om forhandlingsløpet om internstøtte etter ministermøtet.

Bjørn Gimming på ministermøte i WTO 2017

Bondelaget på plass i Buenos Aires

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag, er nå på plass i Buenos Aires for å følge ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som arrangeres fra 10. – 13. desember. På forhandlingsbordet ligger flere forslag som kan få store konsekvenser for norsk landbruk.

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag

Hva skjer i årets WTO-forhandlinger?

Norges Bondelag er tilstede når Verdens Handelsorganisasjon (WTO) møtes til ministermøte i Buenos Aires, 10.- 13. desember 2017. Flere forslag som er lagt fram i forkant av møtet kan få dramatiske følger for norsk landbruk, og kreve omfattende reformer av norsk landbrukspolitikk.

WTO

ABC om WTO

Her kan du lære meir om Verdas Handelsorganisasjon (WTO) og korleis organisasjonen påverkar norsk landbrukspolitikk.

Ku

Dette er vårt forslag til kompensasjonsordning

Stortinget har bedt regjeringa kompensere for bortfall av markedsmuligheter for norsk landbruk. Norges Bondelag har funnet løsninga på hvordan det kan gjøres. Les mer om hvordan vi vil løse det.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere