Hva skjer i årets WTO-forhandlinger?

  • Tips en venn om denne siden

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag
Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag, vil være tilstede under årets WTO-forhandlinger i Buenos Aires.

Norges Bondelag er tilstede når Verdens Handelsorganisasjon (WTO) møtes til ministermøte i Buenos Aires, 10.- 13. desember 2017. Flere forslag som er lagt fram i forkant av møtet kan få dramatiske følger for norsk landbruk, og kreve omfattende reformer av norsk landbrukspolitikk.

 

Norges Bondelag vil være tilstede under årets WTO-forhandlinger som en del av den norske delegasjonen. Her kan du lese mer om WTO og tema for årets forhandlinger.

 

WTO setter rammer for norsk landbruk

Verdens Handelsorganisasjon (WTO) setter rammer for norsk landbrukspolitikk blant annet ved å definere regler for importvern og støtte. Foran årets ministermøte er særlig landbruksstøtten i fokus. WTO definerer støtten i tre fargekategorier etter hvor handelsforstyrrende støtten blir ansett å være: Grønn, blå og gul. Det er i dagens avtale ingen øvre tak på grønn og blå støtte, så lenge man følger kriteriene for utformingen av denne typen støtte.
 

De tre fargekategoriene defineres slik:

Grønn støtte: Støtte som har lite eller ingen handelsvridende effekt, blir gitt som offentlig støtte og ikke fungerer som prisstøtte til produsent. I Norge gleder dette blant annet miljøprogrammer, velferdstjenester i landbruket og støtte til forskning.
 

Blå støtte: Dette er støtte som blir regnet som handelsforstyrrende, men lovlig så lenge den er underlagt et produksjonsbegrensende program, og oppfyller ett av følgende kriterier: at utbetalinga er basert på et fast areal/avling, eller et fast antall dyr, eller gjelder for 85% eller mindre av basisnivået for produksjonen. I Norge gjelder dette blant annet for driftstilskuddet og distriktstilskudd.
 

Gul støtte: Handelsforstyrrende støtte som ikke passer inn i de andre boksene. Det er et øvre tak for hvor mye gul støtte som er tillatt for hvert land. For Norge utgjør målprisene for melk, svin og korn utgjør størsteparten av denne støtten. I tillegg kommer blant annet distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt/bær/grønsaker og prisnedskriving for storfe/fjørfe/egg/lam/poteter.

Fordeling av norsk landbruksstøtte fordelt på fargekategorier

 

Forslag som skal drøftes i årets WTO-forhandlinger

Etter å ha forhandlet siden 2001 er WTO enda ikke kommet fram til en avtale. Når det nå nærmer seg et nytt ministermøte blir stadig flere forslag lagt på bordet. Flere av disse omhandler kutt i internstøtta til landbruket.
 

India og Kina har foreslått å fjerne helt muligheten for industrialiserte land å bruke gul støtte. Australia, Canada med flere har foreslått å beholde dagens støtte for land som Norge med en 10% buffer. Argentina har foreslått et kutt på 15% i gul støtte for land som Norge, mens Mexico foreslår et kutt på 40%.
 

EU og Brasil med flere, har foreslått en modell for reduksjon av støtte som vil slå spesielt hardt ut for Norge. De foreslår at det skal settes et tak på støtte regnet ut fra hvor mye de utgjør av et lands produksjonsverdi for landbruket. Det er ikke definert hvor taket skal settes, men det antas at taket blir rundt 15% for industrialiserte land. Forslaget fremstår som moderat for mange WTO-land, men vil ramme Norge kraftig, og kreve omfattende reformer av norsk landbrukspolitikk. Mens de store aktørene på verdensmarkedet vil gå fri med dette forslaget, vil derimot mindre nettoimporterende land som Norge og Island, som kun produserer for hjemmemarkedet, rammes hardt.
 

Det er foreløpig uklart hva som vil skje med den blå støtta.
 

Store konsekvenser for Norge ved enighet om kutt i internstøtten

For Norge vil en avtale basert på EU/Brasil-forslaget med tak på 15% av produksjonsverdien føre til mer enn en halvering av gul støtte, og vil kreve store omlegginger av norsk landbrukspolitikk.
 

Sammen med importvernet, er internstøtte og målprisene viktige virkemiddel for å opprettholde en stabil norsk pris og et balansert marked. For å kunne nå måla i norsk landbrukspolitikk er vi avhengig av å kunne ha et målretta virkemiddelapparat med produksjonsretta støtte. Blir forbindelsen mellom produksjon og støtte brutt, vil det i et høykostland som Norge fort bli ulønnsomt å opprettholde den produksjonen vi har i dag. En overflytting fra gul til grønn støtte vil gi mindre muligheter til å målrette støtta, ved for eksempel å differensiere på struktur. Dermed blir det også vanskelig å oppfylle Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon basert på norske jord- og beiteressurser. 

Fordelingen av norsk støtte i gul boks

 

Selv om forhandlingssituasjonen i WTO gjør at det kanskje ikke blir inngått en avtale i desember, har man ingen garantier, og medlemslandene kan også bli enige om modeller eller arbeidsprogram som låser framtidig løsninger, som blir veldig krevende for Norge. Det er også svært sannsynlig at ambisjoner om kutt i internstøtte vil bli lagt inn som en del av et arbeidsprogram for videre forhandlinger i WTO.
 

Norske bønder og næringsmiddelindustri utgjør med sine rundt 90 000 arbeidsplasser og 150 mrd. kroner i verdiskaping den viktigste fastlandsnæringen i Norge. I tillegg til å produsere trygg mat som norske forbrukere etterspør, gir norsk landbruksproduksjon også verdifulle kulturlandskap, biologisk mangfold og ringvirkninger for andre næringer. Leverandørnæringene til landbruket er alene anslått å generere 17 000 arbeidsplasser til en produksjonsverdi på 12 mrd. kroner. For å kunne opprettholde en jordbruksproduksjon i et klimatisk og topografisk krevende høykostland som Norge, er tollvern og støtteordninger en forutsetning.


Norges Bondelag forutsetter at Regjering og Storting ikke vil godta en avtale i WTO som innebærer kutt i den norske støtta og dermed en svekking av norsk landbruk og næringsmiddelindustri. 

Relaterte artikler

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Rissa Bondelag på stand under matfestival

Til Malawi for å hjelpe andre bønder

Bondelagslederen i Rissa, Petter Harald Kimo, har blitt valgt ut til en delegasjon som på nyåret reiser til Malawi for å følge utviklingen i Bondelagets bistandsarbeid.

EU-flagget

Enighet i EU om klimaregler for skog- og arealbruk

Forhandlingen i EU om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er sluttført. Bondelaget mener utfallet er bedre enn forventet, men at den norske regjeringen må forberede seg på tøffe klimaforhandlinger med EU.

Avslutning ministermøte i WTO 2017

Avslutter WTO-møte uten resultater

Etter 3 dagers ministermøte måtte WTO gi opp å komme fram til resultater. – Det er klart at det ble ingen resultater på landbruk, konkluderte generaldirektør Roberto Azevedo. En slutterklæring på landbruk ble gitt opp. Alt som gjenstår er en uttalelse fra forhandlingsleder at medlemmene vil forhandle videre etter ministermøtet.

Bjørn Gimming og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide på ministermøte i WTO 2017, Buenos Aires

Diskuterer vegen etter ministermøtet i WTO

Det ser ikkje ut til å bli semje om kutt i handelsforstyrrande støtte denne veka. I staden diskuterer no medlemslanda eventuelle tekstar om forhandlingsløpet om internstøtte etter ministermøtet.

Bjørn Gimming på ministermøte i WTO 2017

Bondelaget på plass i Buenos Aires

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag, er nå på plass i Buenos Aires for å følge ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som arrangeres fra 10. – 13. desember. På forhandlingsbordet ligger flere forslag som kan få store konsekvenser for norsk landbruk.

WTO

ABC om WTO

Her kan du lære meir om Verdas Handelsorganisasjon (WTO) og korleis organisasjonen påverkar norsk landbrukspolitikk.

Ku

Dette er vårt forslag til kompensasjonsordning

Stortinget har bedt regjeringa kompensere for bortfall av markedsmuligheter for norsk landbruk. Norges Bondelag har funnet løsninga på hvordan det kan gjøres. Les mer om hvordan vi vil løse det.

Bjørn Gimming talar til WTO

Forsvarte norsk støtte i WTO

Nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag forsvarte og forklarte norske støtteordningar under WTOs årlege offentlege forum. Støtte til bøndene blir eitt av dei viktigaste tema under WTOs ministermøte i desember.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere