Når skaden har skjedd

Ved skade, eller mistanke om skade, er det svært viktig å sørg for god dokumentasjon. Ta bilder og gjør notater. Gjør det du kan for å forhindre ytterligere skader. Deretter må du melde fra om skade så raskt som mulig. Det er  to ordninger som er aktuelle i forbindelse med naturskade på dette tidspunktet på året: Privat forsikring og naturskadeordninga. 

 

Privat forsikring

Bygninger, innbo, maskiner og utstyr som er forsikra mot brannskade er også forsikra mot naturskade. Rundballer er forsikra mot naturskade dersom du har vareforsikring. Dersom du har fått en naturskade på forsikra eiendom og/eller løsøre, må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap så fort som mulig. Forsikringsselskapet vil da kontakte takstmann.

 

Naturskadeordninga

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom ei vanlig forsikring. Det som avgjør om du kan søke erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikra. Skader på jordbruksareal, veier og jordbruksarealer omfattes av naturskadeordninga. Du er selv ansvarlig for å innhente takst og anbud.

Meld skaden til Landbruksdirektoratet innen 3 måneder. https://www.landbruksdirektoratet.no/naturskadeordningen/

Les også: Mer om naturskadeordninga
 

Egenandeler

Erstatningsordningene kompenserer ikke de økonomiske tapene fullt ut. Erstatninga dekker kun gjenoppretting til opprinnelig stand.
Ved utbetaling av naturskadeerstatning fra forsikringsselskapet skal det betales en egenandel på kr 8000. Ved erstatning fra naturskadefondet trekkes det en egenandel på 30 prosent opp til kr 100 000, og 15 prosent av den delen som overstiger kr 100 000.

 
Oversvømte voller ved Fåvang. Foto Ola Råbøl


Flomveileder fra Norges Bondelag

Norges Bondelag har utvikla en egen flomveileder. Målet med denne veilederen er å formidle kunnskap, råd og tips som kan forhindre og håndtere nedbørskader i åker og eng i kulturlandskapet. Den gir en oversikt over lover og forskrifter som gjelder på dette området, hvilke aktører som arbeider med dette temaet, og formidler lokale erfaringer fra flom og fra arbeid med å forebygge flom og flomskader.
Vi anbefaler våre medlemmer til å sette seg inn i denne veilederen for å forebygge flomskade på lengre sikt. 

Veilederen ligger her: Flomveileder. En veileder for håndtering av flom og overvann i landbruket