I innlegget fra Oppland var han innom følgende:

  • Regjeringen ønsker et mest mulig kostnadseffektivt landbruk. I vårt høykostland vil vi aldri kunne bli best på pris, men vi må jobbe for, og ha rammebetingelser for, å bli best mulig på det vi kan bli gode på. Og det er mye!

  • Hvis  målet er økt matproduksjon i norsk landbruk, er det vanskelig å se at de foreslåtte tiltaka i sum skal virke i den retning. Mange av tiltakene fører til sentralisering av produksjonen, og at vi mistar den store tilleggsfordelen norsk landbruk har i tillegg til å produsere mat; aktivitet og bosetning i distrikta. Det må være et mål å gjøre norsk landbruk mer robust gjennom mest mulig bruk av norske ressurser og mindre bruk av importerte råvarer. Meldinga leverer ikke løsninger på det. Vi frykter at med mer sentralisert husdyrproduksjon vil arealressursene i distrikta ha lav verdi og små muligheter for å bli holdt i hevd.

  • Det er ekstremt viktig å få beholde markedsordningene og mjølkekvoteregionene. De foreslåtte endringene kan få effekter som ikke er reversible. Markedsordningene er fundamentet for å holde hele landet i hevd og å oppnå stor innenlands produksjon. Derfor er det viktig å legge til rette for at markedsordningene på korn ikke blir svekka. Bortfallet på markedsregulering på kylling kan stå som eksempel på hva som skjer når viktige element blir fjerna.

  • Når det gjelder mjølkekvoteregionene, er vi redd at om kvota blir solgt til  en annen og sentral  del av en stor region kommer kvote neppe tilbake. Dette kan få store konsekvensar.

  • Avløsertilskuddet og beitetilskuddet er også viktige ordninger som har viktige funksjoner. Slike ordninger kan ikke bare strykes med noen pennestrøk. Det er en grunn til at vi har dem.

Vi kan ikke la Regjeringa forkludre kanaliseringspolitikken!

Kontaktperson: Trond Ellingsbø: tlf 91376286

Illustrasjonsfoto: fra Rollstulen i Fåvangfjellet.