Naturbruksalliansen
Et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

 

For deler av beitenæringa i Nord-Østerdalen har denne sommeren gitt god grunn til fortvilelse. Opp mot 1000 sau og lam ble tatt av ulv på beite i de beiteprioriterte kommunene Tynset, Tolga og Rendalen. Nå lurer mange på hva framtiden bringer. Er dette en akseptabel situasjon for norske myndigheter og hva vil de eventuelt foreta seg for å endre på situasjonen? Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har meldt forfall og i hans sted kommer statssekretær Atle Hamar. Flere stortingspolitikere inngår i panelet som skal debattere norsk ulvepolitikk.

Naturbruksalliansen står bak ulveseminaret som er gratis og åpent for alle.

Program

Seminar om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum på Elverum, 18.09.18 - kl 18:00 - 20:30

Den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden er i vekst, og dette skaper utfordringer for enkeltmennesker, lokalsamfunn, beitenæring, jakt, friluftsliv og utmarksnæring over store deler av Østlandet. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer til seminaret for å gi oss sitt syn på hvordan ulvebestanden i Norge skal forvaltes i tida som kommer, og hvordan Stortingets føringer for ulveforvaltningen skal følges opp.

17.40 Kaffe og biteti

18.00 Velkommen og innledning - Gunnar Gundersen, Leder for Naturbruksalliansen

18.10 Forvaltningen av Ulv i Norge: Hvordan skal Stortingets føringer følges opp? - Statssekretær Atle Hamar

18.35 Bestandsstaus for ulv i Norge og Skandinavia - John Odden, Seniorforsker i NINA/Rovdata

18.50 Rovviltnemdenes rolle i ulveforvaltningen - Reidar Åsgård, Nestleder i Rovviltnemda i region 5

19.05 Bestandssituasjon og forvaltning av ulv i Sverige - Gunnar Glöersen, Rovdyransvarlig i Svenska Jägareförbundet

19.30 Politisk paneldebatt.

Innledning ved Knut Arne Gjems, NJFF Hedmark

Ordstyrer og debattleder: Terje Svabø

Følgende representanter fra de ulike partiene deltar:

Arbeiderpartiet: Per Gunnar Sveen, fylkesrådsleder

Høyre: Kristian Tonning Riise, Stortingsrepresentant

Fremskrittspartiet: Morten Ørsal Johansen, Stortingsrepresentant

Senterpartiet: Marit Arnstad, stortingsrepresentant

Kristelig Folkeparti: Oluf Maurud, Fylkesleder i Hedmark KRF

Venstre: Atle Hamar, statssektrær (klima- og miljøminister Ola Elvestuen meldt forfall)

SV: Hilde Mari Bjørke, fylkesleder Hedmark SV

20.30 Oppsummering og avslutning - Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen