Selv om det i deler av Hedmark har kommet en del nedbør i det siste, er det fortsatt stor bekymring for avlingene på åker og eng. Trolig vil mange i år være berettiget til erstatning ved avlingssvikt. En betingelse for slik erstatning er at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Vårt klare råd er at du melder fra til landbrukskontoret så snart skaden oppstår. Hvis du venter til etter at du har høstet, er det for sent.

Et av vilkårene for å få erstatning for klimabetinget avlingssvikt er at bonden "...uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå."

Ta bilder og dokumenter det du har gjort. Det er også viktig å dokumentere at du har gjort det du kan for å redusere skadeomfanget, men uten vanning er det lite som hjelper i tørken.

Send en e-post til kommunens postmottak eller direkte til landbrukskontoret for din kommune:
Oppgi navn, org.nummer og hvilke gårds- og bruksnummer som er rammet, og hvilke vekstgrupper som er berørt. Videre må omfanget anslås (kanskje har noen skifter klart seg bedre...) og dokumentasjon av avlingssvikten (ta bilder! - både oversiktsbilder og nærbilder).

Les mer om ordningen og kravet til dokumentasjon, gode råd, osv. på: