Oppdatering 20.05.22:

Etter henvendelse fra Innlandet Bondelag har Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) sendt søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om redusert vannføring fra Mjøsa. Dette for raskere å heve vannstanden i Mjøsa. GLB sendte søknaden 19.05., og viser til anmodning fra Innlandet Bondelag. 

I henhold til manøvreringsreglementet for Mjøsa gitt ved kgl.res. 9.juni 1961 og 15. mai 1981 skal lukene på Svanfoss stå i flomstilling under flomstigning om våren. Flomstilling gir en vannføring i Vorma som er mest mulig lik den naturlige vannføringen som ville vært uten reguleringsanlegget på Svanfoss. GLB søker om å fravike flomstilling innenfor perioden 24. mai – ca 7. juni for å sikre en vannstand som gjør at vanningsanlegg for jordbruket kan brukes så snart som mulig.

16.05.22:

Innlandet Bondelag har fått flere henvendelser fra Innlandet som er svært bekymret for den lave vannstanden i Mjøsa. Vekstsesongen er i gang, og det tørre været gjør kunstig vanning helt nødvendig. For mange lar det seg imidlertid ikke gjøre å starte vanning da vannstanden i Mjøsa er for lav til å få vannet inne i pumpestasjonene.

På bakgrunn av henvendelsene fra bekymrede medlemmer på begges sider av Mjøsa, har Innlandet Bondelag i dag sendt brev til Glommen og Laagens Brukseierforening. Ut fra dagens kritiske situasjon ber Innlandet Bondelag Glommens og Laagens Brukseierforening om å søke NVE om dispensasjon for gjeldende reguleringsbestemmelser.regulering av vannstanden i Mjøsa:

 

Svært bekymret for den lave vannstanden

Den lave vannstanden gjør at sandbankene ved Vingnes i nordenden av Mjøsa blir store og godt synlige.

Innlandet Bondelag har fått flere henvendelser fra Innlandet som er svært bekymret for den lave vannstanden i Mjøsa.

Vi registrerer også at dette har vært og er tema i ulike medier, og budskapet både fra våre medlemmer og de som uttaler seg ellers, er en undring over at det må tappes ut vann fra Mjøsa nå når vannstanden er så lav.

Vi er kjent med reguleringsbestemmelsene om at tappingen ikke skal reduseres før vårflommen har kulminert. Med den snømengden som er igjen i fjellet nå, er det ingen som ser for seg at det blir noen vårflom av betydning i år.

Innlandet Bondelag mener derfor at det må kunne gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene om tapping slik at vannstanden i Mjøsa kan økes så raskt som mulig.

 

Situasjonen er kritisk

Området rundt Mjøsa domineres av landbruk og matproduksjon, og området er svært viktig for å sikre en tilstrekkelig norsk matproduksjon. Det gjelder både korn, grønnsaker og husdyrproduksjon.

Nå er vekstsesongen i gang, men det er svært tørt og stort behov for vatn for at veksten skal komme i gang. Tørken tilsier at mange ville startet med kunstig vatning av jorda, spesielt de som har sådd høstkorn og de som dyrker gras til husdyra sine. Det vil også ganske snart oppstå samme behovet for grønnsaksprodusentene hvis det ikke snart kommer en god del regn.

For mange lar det seg imidlertid ikke gjøre å starte vanning da vannstanden i Mjøsa er for lav til å få vannet inne i pumpestasjonene. Enkelte klarer det med å forlenge rør, styrke pumpekapasiteten, men det medfører store ekstrakostnader og redusert kapasitet. For enkelte lar det seg ikke gjøre å få tak i vann med den lave vannstanden vi har nå.

 

Konsekvenser for manglende vatn:

  • Våren er kritisk med tanke på å komme godt i gang med vekstsesongen. Uten vann blir det en dårlig start på vekstsesongen og dermed reduserte avlinger.
  • Det står store verdier på spill for den enkelte produsent
  • Reduserte avlinger og dermed redusert matproduksjon betyr svekket matberedskap. Dette er stikk i strid med Stortingets ønske om økt matproduksjon og økt selvforsyning her i landet.

 

Innlandet Bondelag innser at det uansett vil ta noe tid å øke vannstanden i Mjøsa som vil avhjelpe situasjonen for alle med vanningsanlegg. Situasjonen er likevel ikke lik for alle, og all nivåheving av vannstanden vil være positivt.

Vi vil på det sterkeste oppfordre til at Mjøsa tappes så lite som mulig slik at vannstanden øker så raskt som mulig opp til et nivå som gir muligheter for jordbruksvanning.

Vanning av tørr eng. Foto: Anders Klaseie

 

Vi må gjøre det som er mulig for å gi tilgang til vanningsvann

Norske matprodusenter står i en kritisk situasjon, og ikke minst de store kostnadsøkningene på viktige innsatsfaktorer har vært og er svært krevende. Her har også Regjeringen gått inn med kostnadskompenserende tiltak for å sikre norsk matproduksjon. I denne situasjonen er det viktig at vi gjør det som er mulig for å gi tilgang til vanningsvann.  

Ut fra dagens kritiske situasjon ber Innlandet Bondelag Glommens og Laagens Brukseierforening om å søke NVE om dispensasjon for gjeldende reguleringsbestemmelser.

 

 

Kontaktperson: fylkesleder Elisabeth Gjems, tlf 97976033 og nestleder Kristina Hegge, tlf nr 95739496