Regjeringa har i dag lagt fram ei ny lovendring om begrensninger i uttaket av ulv. Dette skjer ei uke etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen sendte høringsforslaget ut på høring, og under fire dager etter at høringsfristen gikk ut.

- Klima- og miljøministeren beviser en gang for alle at han ikke er interessert i å lytte til innspill fra de som er uenige med han om forvaltninga av ulv, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

- Lovendringsforslaget stortingsflertallet har blitt enige om i dag, er det samme som ble sendt ut på høring med tre døgns frist sist fredag. Jeg har lenge mistenkt Vidar Helgesen for ikke å være interessert i å høre hva andre mener om denne saken, og når blir det tydelig at dette kun har vært en skinnprosess der konklusjonene har vært gitt på forhånd, sier en svært skuffet Aas-Eng, og legger til:

- Dette er et helt ubehjelpelig tiltak for beitenæring og utmarksnæring. Dette betyr ikke færre ulv, men flere, sier Aas-Eng.

Han er dypt bekymret for konsekvensene for beitenæringa hvis dette blir stående som Helgesens svar på Stortingets vedtak:

- Ikke nok med at antall dyr innenfor sona er redusert med over 65% siden midten på 90-tallet. Skadepotensialet er stort også utenfor sona, og med en den bestandsøkning vi nå kommer til å få, vil det bli store lidelser for sauer og lam, sier han.

Han er oppgitt over at skadepotensialet utenfor sona ikke blir tatt i betraktning.

- Skadepotensialet er fortsatt kjernen i konflikten. Helgesen torpederer nå bestandsmålet, og sørger for at vi ikke lenger har noe tak for antall ulv. Håndteringen er under enhver kritikk. Det er kun få mil til sonegrensa, og der er det mye sau. Situasjonen kommer til å bli svært vanskelig, med en stor vekst i ulvestammen. Dette er virkelig ikke en nyhet som kommer beitenæringa i møte, sier Aas-Eng.

Han sier at lovendringa som Helgesen nå har lagt fram er totalt unødvendig.

- Det er allerede i dag samsvar mellom naturmangfoldloven og Norges forpliktelser etter Bernkonvensjonen. Hadde Vidar Helgesen tatt seg tid til å gå igjennom høringsinnspillene som han tilsynelatende var interessert i å lytte til, ville han sett han det er mange som påpeker at handlingsrommet for å oppfylle rovviltforliket er til stede i dagens lovverk, understreker Aas-Eng.

Stortinget vedtok våren 2016 et ulveforlik som sier at det skal være 4-6 ynglinger av ulv i Norge. Ved siste telling var det 9 ynglinger. Vidar Helgesen har helt siden før jul jobba motarbeidet dette forliket.

- Dagens forlik fører til ei innsnevring av mulighetene til å regulere og følge opp bestandsmålet som Stortinget har satt.  Jeg vil oppfordre de andre politiske partiene på Stortinget til ikke å stille seg bak ei lovendring som påfører beitenæringa et langt større press enn det som er politisk vedtatt, sier Erling Aas-Eng.

Norges Bondelag har sendt en solid juridisk betenkning til klima- og miljøministeren, som viser det juridiske handlingsrommet som ligger i dagens lovverk.