I et brev, som nylig er sendt fra Norges Bondelag til Landbruks- og matdepartementet, vises det til den krevende situasjonen som mange grunneiere i de berørte flomområdene i august 2023 opplever i disse dager.

Vi risikerer nå at det ikke kan produseres mat på store områder som ble flomutsatt i Innlandet, sier Gjems.

Innlandet Bondelag har fått mange henvendelser fra medlemmer om at saksbehandlingstida i Landbruksdirektoratet er svært lang. Det er gitt beskjed om at søknadsbehandlingen vil strekke seg inn i 2025. Nå viser det seg også at mange opplever å få avslag på søknader om erstatning til reparasjon av flomvern og skade på veier.

Norges Bondelag ber nå om dialog med Landbruks- og matdepartementet i forhold til hvilke tiltak som kan settes i verk raskt, for å sikre at skader som ekstremværet «Hans» har påført grunneiere blir erstattet og utbedret. 

For landbruksarealene i de rammede områdene er fungerende sikringstiltak helt avgjørende for produksjon av mat. Derfor er det avgjørende å finne konstruktive løsninger som gjør det mulig å oppfylle formålet i § 1 i lov om erstatning for naturskader: «Den statlige erstatningsordningen for naturskader har til formål å yte erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet.»

Se hele brevet som er sendt fra Norges Bondelag til Landbruks- og matdepartementet under relaterte filer.