Jordbruksnæringa har i dag levert et oppstartsdokument for klimaforhandlinger med Regjeringa. Her peker vi på framtidsrettede og gode løsninger, sier vår fylkesleder Kristina Hegge i en pressemelding.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag har foreslått over 30 tiltak til klimaløsninger for jordbruket, som et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruksnæringa. 

 

Vi må opprettholde matproduksjonen

Vi vil jobbe for å få en klimaavtale som vil gjøre norsk jordbruk enda mer klimavennlig enn i dag. Samtidig er det veldig viktig å fortsatt opprettholde matproduksjonen her i Innlandets spisskammers, som jo Oppland er en viktig del av, sier Kristina Hegge, leder i Oppland Bondelag.

Jordbruksnæringa skal nå forhandle med regjeringa om en klimaavtale for jordbruket. I forhandlingsmøte 6. februar overleverte vi et dokument som grunnlag for videre prosess. Der har vi ei liste på over 30 klimatiltak som vi vil jobbe videre med. Les mer om de 30 ulike klimatiltakene landbruksnæringa foreslår i forhandlingsdokumentet som ble overlevert Staten i dag: https://www.bondelaget.no/klima/foreslar-over-30-klimalosninger-for-jordbruket-article101362-8191.html

-Vi ønsker å utvikle et jordbruk som svarer på de utfordringer og forventninger som forventes av oss. Vi har mange gode tiltak på lista. Det finnes mye kunnskap allerede i næringa. Mange prosjekter er allerede i gang. Jeg håper vi får til en klimaavtale som tjener oss alle, sier Kristina Hegge.

 

Utslippsregnskapet tar ikke hensyn til gode tiltak

Klimaløsningene som vi i jordbruket peker på er mangfoldige. Blant annet økt graskvalitet, avlsarbeid på husdyra våre, kalking, bedre utnyttelse av husdyrgjødsla og utfasing av fossil energibruk. En del av utfordringen er at flere av de tiltakene vi mener er gode ikke teller med i det offisielle utslippsregnskapet.

-Det viktigste er å finne løsninger som faktisk fungerer. De tiltakene som minsker utslippene og samtidig opprettholder matproduksjonen. Vi kan ikke løse dette med å importere det vi skal spise for å spare utslipp her. Det hjelper ikke klimaet på kloden det, sier Hegge.

Regjeringa må forplikte seg til å stille med innsatsmidler som kan brukes til klimainvesteringer i jordbruket. Her trengs det satsing på forskning og utvikling på lik linje med hva man gjør i samarbeid med industri og transport. Mulighetene er der når vi bruker både tid og ressurser for å finne dem, avslutter Hegge.