Helgesen møter ikke Stortingets bestilling

Publisert 
Av ,

Vidar Helgesen har blitt bedt om å komme tilbake til Stortinget med en løsning slik at Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv kan oppnås. Det gjør han ikke med det nye lovendringsforslaget som han la fram denne uka.


Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
 
Onsdag 22. februar la klima- og miljøminister Vidar Helgesen fram forslag om å endre Naturmangfoldloven for å bidra til dette. Men i høringsnotatet fra departementet sier de rett ut at det ikke vil være mulig å nå Stortingets bestandsmål. Der står det:

"Departementet kan ikke se hvordan en ny lovbestemmelse kan utformes på en slik måte at den åpner for et uttak som er så omfattende som nemndenes samlede vedtak i 2016 på inntil 47 ulver."

Flere juridiske vurderinger viser det allerede i dag er hjemmel for å oppfylle Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv. Norges Bondelag mener derfor at Helgesens foreslåtte lovendring er unødvendig og et forsøk på å befeste at Stortingets mål ikke kan oppnås. Hvis høringsnotatet fra departementet blir stående som nye forarbeider til Naturmangfoldloven vil det bli enda vanskeligere å felle ulv i Norge. Disse nye forarbeidene til Naturmangfoldsloven vil i realiteten bety en innsnevring av dagens handlingsrom.

For litt over en uke siden ba Klima- og miljødepartementet om juridiske innspill til hvorvidt det faktisk var hjemmel i Naturmangfoldloven for økt lisensfelling av ulv i tråd med Stortingets vedtak. Frist for å gi innspill var mandag 27. februar.

På ettermiddagen 22. februar har statsråden tydeligvis allerede konkludert og sendt ut sine endringsforslag til Naturmangfoldloven for å kunne øke uttaket av ulv. Med høringsfrist satt til 27. februar.

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, stiller følgende spørsmål: Når Helgesen inviterer til høringsprosesser som slår hverandre hjel – hvor interessert er han da egentlig i å lytte?

- Tilliten til klima- og miljøminister Helgesen er allerede tynnslitt og med en så parodisk kort høringsfrist må man jo spørre seg om Vidar Helgesen faktisk er interessert i å lytte, sier Aas-Eng og Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes. Særlig gjelder dette når man foreslår en lovendring før det har kommet tilbakemeldinger på hva som ligger i dagens regelverk. Departementet ba om dette i forrige uke og fristen for å gi innspill i denne saken er også 27. februar.

I pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet begrunnes den særdeles korte høringsfristen med at Stortinget har bedt regjeringen om å komme med en løsning i ulvesaken innen 10. mars.

I nettsaken på departementets sider sier Vidar Helgesen at han er trygg på at alle sider av saken vil bli drøftet. Aas-Eng og Bartnes deler ikke denne oppfatningen.

- Selv om vi isolert sett er tilhengere av å gi supplerende fellingsgrunnlag for ulv, så vil denne pakken som Vidar Helgesen legger fram trolig føre til det motsatte, mener Aas-Eng og Bartnes.

 

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere