Høyres toppkandidat i Oppland, Kari-Anne Jønnes.

Gjennom sommeren fram mot valget vil Innlandet Bondelag møte stortingskandidatene våre og forklare at norske bønder står i en alvorlig situasjon, og et politisk krafttak er helt nødvendig. Vi må ha en opptrappingsplan slik at inntektsgapet mot andre grupper tettes innen utløpet av 2025.

Jordbruk er ei politisk næring. Slik er det overalt. Alle land har en jordbrukspolitikk, nettopp fordi det er en forpliktelse for ethvert land å sørge for mat til egen befolkning.
Det er viktig for oss at våre politikere har best mulig kunnskap om matproduksjon.

Nå er situasjonen i jordbruket svært krevende. Det ble brudd i årets jordbruksforhandlinger fordi regjeringen åpenbart ikke har forstått alvoret. Smertegrensa er nådd etter mange år med en politikk der det fordres stadig større produksjon for å makte å holde tritt med utbedringer, investeringer og utgifter. Bonden sitter igjen med lite for arbeidet, og henger aldeles ikke med i velstandsutviklingen i resten av samfunnet.

Stortinget har tidligere vedtatt et mål om at økonomien i jordbruket skal på nivå med andre grupper i samfunnet. Men vi er langt unna målet. Norges Bondelag krever nå en opptrappingsplan slik at målet nås i løpet av den kommende stortingsperioden på fire år, altså innen utløpet av 2025. 

Innlandet Bondelag er godt i gang med den politiske dialogen. Rammene for hvert opplegg varierer, men felles for alle er at vi har fokus på rammebetingelsene, og vi rammer det inn med rød bilderamme og prater om landbruk på #rammealvor. 
Vi møter stor forståelse, men forpliktende politiske tiltak og løfter er vi ikke i mål med.


Stortingskandidatene Trygve Slagsvold Vedum (statsministerkandidat) og Emilie Enger Mehl fra Hedmark sammen med Elisabeth Gjems. Vedum lover her at økonomien i jordbruket skal jamnstilles med andre grupper innen fire til seks år. 

Sp-leder og statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum har hittil gått lengst, og kom med et vesentlig løfte i #rammealvor-møte med oss 25. juni: Det skal oppnås jamnstilling med andre grupper innen fire til seks år dersom Sp kommer i regjering. Se video her: https://www.facebook.com/405913786531/videos/484745292820227

I møte med MDG og Venstre fokuserte vi i tillegg på rødt kjøtt-problematisering og rovdyr. Overfor Høyre var investeringer i ny landbruksteknologi sterkt framme. Se mer info nedenfor.

Overfor KrF fokuserte vi også på arbeidskraft og grøntproduksjon.  Se video fra dette møtet med KrF på Toten: https://www.facebook.com/405913786531/videos/4661726493842283

Viktige krav overfor ny regjering

Disse hovedpunktene viser hva vi trenger, og går igjen i alle de politiske møtene våre:

  • Inntekt på nivå med andre grupper. Jordbruksoppgjør med en årlig kronemessig utvikling som ligger betydelig høyere enn lønnsutviklingen ellers i samfunnet. Forpliktende opptrappingsplan for å tette inntektsgapet i løpet av stortingsperioden.
  • Økte investeringsmidler. Små og mellomstore bruk over hele landet må sikres økonomiske muligheter til å investere. Det må åpnes for å gi IBU-midler uten at det fordrer produksjonsøkning. Overgang fra båsfjøs til løsdrift krever ekstraordinære midler gjennom en flerårig investeringspakke.
  • Bedret importvern. Handlingsrommet må utnyttes fullt ut, blant annet gjennom mer fleksibel bruk av krone- eller prosenttoll. Det må ikke gis økte konsesjoner i eksisterende og nye frihandelsavtaler eller innenfor WTO.
  • At matprodusenten sikres sin rettmessige andel av verdikjeden for mat, med sterkere reguleringer som sikrer langt bedre maktbalanse i verdikjeden for mat og drikke. Bl a kontroll av innkjøps- og salgspriser for dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV), bedre opprinnelsesmerking av EMV, krav om at rabatter følger varen fram til forbruker, pålegg til grossist om å betjene leverandører til rimelige og ikke-diskriminerende priser, samt tilstrekkelige ressurser til Dagligvaretilsynet.
  • Støtte til klimatiltak, bl a gjennom en tiltakspakke for grønn landbruksteknologi som inkluderer en klimafondsordning for bonden. 
  • Rovviltpolitikk i tråd med Stortingets vedtak, innenfor vedtatte bestandsmål og med effektivt uttak.
  • Halvering av det nasjonale jordvernmålet til maksimalt 2000 dekar årlig – på veg mot en nullvisjon for omdisponering av dyrket mark.

Venstre og MDG på #rammealvor

Venstres og MDGs toppkandidater fra valgdistriktene i både Oppland og Hedmark reiste helt til Vingelen i Nord-Østerdal på setertur sammen med Innlandet Bondelag. Fokus var landbruk på #rammealvor, med særskilt fokus på seterkultur, utmarksbeite for drøvtyggere, rødt kjøtt og klima, samt rovdyrpolitikk.
Venstres Stig Vaagan fra Hedmark og Stine Hansen fra Oppland og MDG Karina Ødegård fra Oppland og Jon Lurås fra Hedmark fikk først en orientering om arbeidetet for å få seterkulturen på UNESCOs liste for immatriell kulturarv, ved Hege Hovd på Rådhuset Vingelen. Selvsagt var det ekte seterkost til lunsj – rømme, skjørost og spekemat, samt besøk hos budeie Ingrid Linna og de tre barna hennes på setra som er i aktiv drift. Rundt rovvilttemaet ble det blodig alvor, da en ulv i nabokommunen Tynset ble skutt i nødverge natta før seterbesøket. Dette legger mørke skygger over seteridyllen, og var en problemstilling alle forsto, sjøl om det nok var ulikt syn på hvor mye rovdyr, og ulv i særdeleshet, vi skal ha i Norge. Gledelig nok var alle disse toppkandidatene fra Innlandet Venstre og Innlandet MDG enige om at ulv i beiteprioritert område må fjernes raskt.


Fra venstre: Jon Lurås (MDG, Hedmark), Elisabeth Gjems, Stina Hansen (Venstre, Oppland), Stig Vaagan (Venstre, Hedmark), Hege Hovd (Rådhuset Vingelen), Karina Ødegård (MDG, Oppland) og Kristina Hegge. 

Høyre på #rammealvor

Høyres toppkandidat i Oppland, Kari-Anne Jønnes, deltok på møte på NIBIO Apelsvoll på Toten om å få Agritech til Innlandet. Bondelaget og Norsk landbrukssamvirke har lansert satsing på grønn landbruksteknologi, og nå kommer Høyre med et initiativ i samme retning. Denne satsingen, med etablering av en katapult, er vi klare for i Innlandet - Norges grønne motor; BioValley!
I Innlandet har vi spisskompetanse på presisjonslandbruk på NIBIOs senter på Apelsvoll, sammen med NCE Heidner Biocluster og NCE Raufoss, innovasjonsmiljøet og praktikerne knytta til Høgskolen i Innlandet og Norsk Landbruksrådgiving som hvert år bringer forskningsbasert kunnskap ut til bøndene. I Innlandet har vi alle slags produksjoner og spennet fra flatbygd til fjell-landbruk. Kanskje går det også an å knytte til seg dronekompetanse fra Forsvaret. Samtidig var Innlandet Bondelags ledere tydelige på at det må en kraftig bedring til i økonomien for å kunne anskaffe ny teknologi på gårdsbrukene. 
Jønnes sa at hun er opptatt av at vi skal ha et lønnsomt og bærekraftig landbruk i hele landet. Hun sa at Høyre ønsker å legge til rette for at bonden skal ha gode vilkår, men utdypet ikke hvordan. Se video her: https://www.facebook.com/405913786531/videos/520269605760022 

Vi har også hatt #rammealvor-møte i Nord-Østerdal med fokus på investeringsmidler, med NHO Innlandet med på laget: https://www.facebook.com/innlandetbondelag/posts/10159596056221532.
NRK konfronterte da landbruks- og matminister Olaug Bollestad, som hevdet at det holder med den prioriteringen som er gitt – noe vi er sterkt uenige i.

Vi oppdaterer med flere møter og bilder etter hvert som de finner sted.