Villsvinstammen i Norge vokser. Fra dagens om lag 1000 dyr i Østfold langs grensa mot Sverige, observeres nå villsvin stadig oftere i Hedmark, fra sør og gradvis lengre nord i fylket. I sommer slo Vitenskapskomiteen for mat og miljø fast, at dersom det ikke nå tas drastiske grep, er det stor sannsynlighet for at vi etter hvert vil ha omkring 40 000 villsvin i Norge, hovedsakelig langs kysten fra svenskegrensen til Lofoten.

Hvordan kan dette unngås? Hvilke grep er nødvendig å ta?

For å gå i dybden på problematikken arrangerer Hedmark Bondelag og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Hedmark i fellesskap et seminar om villsvin, der alle er velkomne.

Sted: Skaslien Gjestgiveri  tirsdag 23. oktober 2018

Målgruppe: Jegere, bønder, skogeiere, fallviltmannskap, forvaltning og politikere

Prisen for seminaret er kr 250 for dem som er medlemmer av NJFF eller Bondelaget.
For øvrige deltakere er prisen kr 500.
Prisen inkluderer lapskaus-lunsj på Skaslien.

Deltakeravgiften betales ved påmelding, og påmeldingen gjør du enkelt her: www.deltager.no/villsvinseminar

Påmeldingsfrist: Onsdag 17. oktober. 

Vi kan by på et rikholdig program:

PROGRAM

Tid

Navn/tema

Foredragsholder

9 00

Velkommen

Ordstyrer; Erling Aas-Eng, Hedmark Bondelag

9 10

Innledning ved arrangør-organisasjonene

  • NJFF Hedmark v/Knut Arne Gjems: Villsvin i Norge, hva mener jegerne?
  • Norges Bondelag v/Harald Håkenrud: Villsvin i Norge, hva mener bøndene?

9 40

Villsvin i Norge

 

Eli Maria Stenklev, Nortura

 

10 15

Kaffepause 15 min

10 30

Villsvin i Sverige

 

Anders Wetterin, LRF

11 30

Lunch 45 min

12 15

Villsvin i Norge fra skog-/grunneiers

side

Arne Rørå, Norskog

12 35

Villsvin i Norge fra jegernes side

 

Roar Lundby, NJFF

12 55

Villsvin i Norge fra bøndenes side

 

Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag

13 15

Beinstrekk/kaffe 15 min

13 30

Villsvin i nabolaget? Praktisk forvaltning

 

Gunnar Glöersen, Svenska Jägerforbundet

14 05

Villsvin på grensen

Pål Sindre Svae, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold

14 30

Hva sier dagens lover og forskrifter?

 

Erik Lund, Miljødirektoratet

15 00

Diskusjon/ spørsmål til foredragsholderne

15 30

Avslutning/ Oppsummering

Ordstyrer

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Her følger ytterligere bakgrunnsinformasjon om villsvinproblematikken:

Spredningsfaren og utfordringene ved en villsvinbestand i Norge er tydelig slått fast i to ferske rapporter:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø: Villsvinpopulasjonen i Norge - konsekvenser for mat og miljø

Agri Analyse: Villsvin - problem for mange, nytte for få

I Sverige er villsvin vidt utbredt etter at Folketinget i 1987 vedtok at arten skulle være en del av svensk fauna med egen forvaltning. Det eksakte antall dyr er ikke kjent, men i 2017 ble det skutt omkring 100 000 dyr, som er langt flere enn antall elg. Villsvin påfører det svenske landbruk og skogbruk store skader, ved at det roter i jorda og ødelegger alle typer avlinger og røtter på trær. Villsvin oppsøker og endevender parker, golfbaner og hager og forårsaker et stort antall skader på bil etter bilpåkjørsler. Det er beregnet at totale kostnader knyttet til villsvin i Sverige er på over 1,5 mrd SEK årlig. LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, fortok derfor en ytterligere innstramming i sin "vildsvinpolicy", for å forsøke å redusere antall villsvin i Sverige:

LRF: Revidert villsvnpolicy september 2018

I Norge er villsvin i ferd med å etablere seg i grensetraktene fra Østfold og nordover, og streifdyr er registrert innover i Akershus, Hedmark og Oppland. På Artsdatabankens fremmedartliste er villsvin vurdert å ha høy økologisk risiko. Denne vurdering; som skadegjører i landbruk, skogbruk og kulturlandskap samt potensiell bærer av smittestoff til fare for mennesker og dyr, gjør at arten er uønsket her i landet og bør forhindres i å etablere seg i Norge.

For noen vil imidlertid villsvins inntreden i Norge representere en spennende og inntektsbringende jaktform. Disse ønsker villsvin velkommen og mener at med sannsynligvis flere hundre tusen dyr på den andre siden av grensen, lar det seg ikke gjøre å stanse villsvinets etablering i norsk fauna.

Det er nå stort behov for at Norge snarest utarbeider sin egen "villsvinpolicy". I dette arbeidet må vi ta lærdom av de erfaringer som er gjort i Sverige, samt erkjenne at vi som bønder, skogeiere og jegere er gjensidig avhengig av hverandre og bør samarbeide om en felles målsetning for håndtering av villsvin i Norge.

Dette er bakrgunnen for at Hedmark Bondelag og NJFF Hedmark inviterer til et seminar om villsvin.

Her er noen av problemstillingene vi vil ta tak i på seminaret:

  • Hvordan kan villsvinutbredelsen videre i Norge stanses/begrenses?
  • Hvordan kan villsvinskader på jordbruksland, kulturlandskap og skog unngås/forebygges?
  • Har vi de virkemidler som må til for å øke jakttrykket på villsvin for å utrydde/forhindre spredning/holde bestanden nede? Hvis ikke, hvilke virkemidler er det behov for?
  • Håndtering/forvaltning av villsvin krever en felles målsetning hos bønder, grunneiere og jegere. Er det mulig, og hva er da vårt felles mål? Hvordan kan vi best samarbeide for å nå dette målet i framtida?

Velkommen til seminar!