Det intense rovdyrtrykket i Innlandet helt fra starten av beitesesongen, gjør at styret i Innlandet Bondelag jobber på høytrykk for å hindre nye rovdyrskader. Allerede kort tid etter beiteslipp er det dokumentert store tap av sau i Innlandet, spesielt på Oppland-siden.  Det har ført til at styremedlemmer i Bondelaget nå har svært tett dialog med forvaltning, politikere og fellingslag.

Sikres skadefelling

I møte med rovviltnemnda sone 3 (gamle Oppland), var budskapet fra Innlandet Bondelag klart:

Store deler av fellingsmidlene er allerede oppbrukt, det må derfor etterfylles med midler for å sørge for skadefelling som forebyggende og konfliktdempende tiltak for resten av beitesesongen.

I tillegg etterlyser Bondelaget bedre fellingssamarbeid på tvers av kommunegrenser, for å få et mer effektivt uttak av skadegjørere.

- I Innlandet er det mye erfaring på jakt på store rovdyr, og det er viktig å dra veksel på kompetanse. Vi må bruke hunder og de hjelpemidlene som er tilgjengelig, sier leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.

Bondelaget mener det er viktig at SNO, og hjelpemidler de har tilgang på, brukes aktivt knyttet til fellingsarbeidet. I tilfeller der skadeområdet strekker seg over flere kommuner, bør man vurdere å etablere en koordinering av fellingsinnsatsen.

Bekymring for dyr og folk

Styret i Innlandet Bondelag uttrykker stor bekymring for både beitedyr og bønder som står i rovdyrpresset.

- Det er en svært alvorlig situasjon, både dyrevelferden og bondens psykiske helse står på spill, sier bondelagslederen.

Mange kjenner nå på stor usikkerhet, for dyra som allerede er ute på beite. Det er også mange som ikke tør å sende dyra på utmarksbeite på grunn av den pågående skadesituasjonen, og det gjør situasjonen vanskelig når dyra må beite ved garden. Leder av Ringebu Fåvang Bondelag, og styremedlem i Innlandet Bondelag, Knut Evensen, sier at rovdyrsituasjonen sliter på hele lokalsamfunn.

- Den menneskelige belastningen må ikke undervurderes, det er viktig å ta vare på bonden i denne situasjonen. Det store rovdyrtrykket tærer på mange bønder, sier Evensen.

Derfor er det viktig med «Bondens nettverk», som er etablert i ulike kommuner i Innlandet, slik at bønder kan få hjelp i ulike vanskelige situasjoner.  

Rovdyrtapene må ned

Til syvende og sist så må det være nok økonomiske virkemidler til å hindre skader, og det må være effektivt å ta ut rovvilt som gjør skade på beitedyra.

Under årsmøtet i Norges Bondelag bidro delegatene fra Innlandet Bondelag sterkt til at rovdyrsaken kom fram, både i resolusjon fra møtet og i Næringspolitisk program.

Rovdyrbestandene er en trussel mot bruk av både inn- og utmarksbeitene, og rovdyrtapene må ned.

Det nye næringspolitiske programmet slår fast at Norges Bondelag vil redusere bestandsmålet for alle rovdyr, inkl. ørn, og står fast ved primærstandpunktet om å fjerne mål om ynglende ulv i Norge.

Videre står det at Bondelaget vil sikre en forutsigbar forvaltning av rovvilt i tråd med Stortingets rovdyrforlik. Staten må ta større ansvar og bruke mer ressurser på bestandsregistrering, bestandsregulering, oppfølging av registrerte husdyrtap til rovdyr, raskere saksbehandling av søknader om skadefelling, og effektuering av vedtak om skadefelling. Staten må gjennom tilskudd i større grad dekke skadeforebyggende tiltak innafor forvaltningsområder for rovdyr, og nødvergeretten må være reell og husdyrbonden må føle seg trygg på at han kan verge om sine beitende dyr.