Nyheter

Bli en enda bedre bonde!

Selv svært dyktige bønder i Sør-Østerdal kan bli enda bedre, og kan ha nytte av å gjøre mer bevisste valg i hverdagen og for framtida. Derfor kommer nå kurset ”Bedre bonde – bedriftsledelse med bakkekontakt”.

Praktisk HMS-kurs i Oppland

I disse dager arrangeres det kurs i praktis HMS-arbeid flere steder i Oppland. Kurset er for gardbrukere og andre som jobber med praktisk landbruk.

Styret i Oppland Bondelag ønsker endring i odelsloven

Fylkesstyret har behandlet høringssaken om innskrenkning i odelskretsen. Styret støtter det framlagte forslaget fra Landbruks- og matdepartementet.

Oppland på topp i innspill foran jordbruksforhandlingene

30 av 34 lokallag i Oppland har sendt inn innspill foran jordbruksforhandlingene, og vi ligger med dette på topp i landet. Det er god tradisjon blant lokallagene i Oppland om å dette arbeidet, noe vi er svært godt fornøyd med, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Valgkomiteens inntilling klar

Valgkomiteen i Oppland Bondelag har nå klar innstilling til årsmøtet 12.-13. mars. De ønsker at Trond Ellingsbø fortsetter som leder.

En klam hånd er lagt over et etterlengtet og vedtatt grøftetilskudd

Denne saken bærer preg av trenering og mangel på politisk vilje til å gjennomføre vedtatte tiltak, sier fylkesleder Trond Ellingsbø om striden om grøfting og fornminner i Regjeringen.

- Skremmende lærdom om genmodifisert mat

Løten-bonde Amund Spangen fikk flere aha-opplevelser da han deltok i innspillingen av en film om genmodifisert mat. – Mye av det jeg har lært er veldig skremmende, sier han.

Kulturminner på nydyrkingsarealer

Nord-Fron Bondelag ønsker at undersøkelser om kulturminner i forbindelse med nydyrking i sin helhet skal dekkes av saken. Saken har vært behandlet i fylkesstyret og sendt videre. Nå er ønsket kommet med i Norges Bondelags innspill til Stortingsmelding om kulturminner.

Kurs for unge bønder

15.-16.mars 2013 arrangeres kurs for unge bønder på Savalen Fjellhotell i Tynset. Målgruppe for kurset er primært ungdom som akkurat har overtatt en gård eller ønsker å bli bonde i framtida. Kursavgiften er kr. 1.000,- inkl servering og overnatting på hotellet. For medlemer av Hedmark Bondelag som er under 35 år er kurset gratis.

Meld deg på matjordkonferanse

Bondelaget inviterer til konferanse om truet matjord 28.februar.

Grøntbransjen jakter på vekst

Et bransjeutvalg skal se på mulighetene for å ta ut vekstpotensialet i grøntsektoren. Hovedoppgaven i utvalgets arbeid er å komme med forslag til tiltak som kan styrke preferansen for norsk vare og øke norsk produksjon.

Hedmark Bondelag reagerer sterkt på myndighetenes reduksjon av erstatninger for sau tatt av rovdyr.

Det er gledelig at antall sau som søkes erstattet for rovdyrtap går ned, men fullstendig uakseptabelt at Staten øker terskelen for utbetaling av erstatninger. Dette strider fullstendig imot regjeringserklæringen og rovdyrforliket, sier leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki.

FrP-politikk gir ERROR-varsel på kalkulator

Bondelagt er ikke i tvil. Det blir ikke norsk mat med FrPs foreslåtte landbrukspolitikk.

FrP-politikk gir ERROR-varsel på kalkulator

Norges Bondelag er ikke i tvil. Det blir ikke norsk mat med FrPs foreslåtte landbrukspolitikk.

Trenger vi samvirke lenger?

Mandag 14. januar blir det åpent møte der det blir fokus på nettopp dette spørsmålet. Møtet arrangeres av eierne i de ulike samvirkeorganisasjonene i Sør-Gudbrandsdalen.

Regionmøter

De lokale tillitsvalgte i Bondelaget starter det nye året med regionmøter. I dag er det møte i Valdres og i kveld er det for regionen Hadeland-Land.

Inn på tunet (IPT) fagtur for unge bønder 7.-9.april 2013

Inn på tunet utvalget til Norges bondelag ønsker å skape interesse for IPT hos unge bønder. Det inviteres derfor til fagtur til Finnmark. Hold av datoen.

Eierskiftekurs

Hedemarken Regnskap AS og Hedmark Bondelag inviterer til eierskiftekurs fredag 8. – lørdag 9. februar 2013 på Rica Hotell Hamar (Olrud).

Eierskiftekurs

Oppland Bondelag skal arrangere kurs i eierskifte i landbruket 25-26 januar 2013. Kurset blir arrangert på Honne, Biri. Les mer for program og invitasjon.

Kort vei til topps i Bondelaget

De tillitsvalgte i Oppland Bondelag diskuterte hva som gjør at de trives i rollen som tillitsvalgt i det lokale bondelaget. Kort vei til toppen i organisasjonen og en inspirerende fylkesleder var en av trivselsfaktorene som kom fram under ledermøtet i Oppland Bondelag.

Landbruket avgjørende for turistnæringa

Dersom landbruket legges ned i Øyer, har jeg ingenting å selge, sa rådmann i Øyer, Sveinar Kildal, til styret i Oppland Bondelag.

Aktive lokallag i Oppland

Tirsdag fordelte styret i Oppland Bondelag over 200.000 til lokallagene ut fra aktiviteten de har hatt i 2012.

Kraftig økning i energiprisene svekker lønnsomheten

Omlegging av nettariffer av flere nettselskaper svekker lønnsomheten i matproduksjonen.

Landbruksting med Landbruks- og matminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum

Mandag 3. desember arrangeres det landbruksting på Prøysenhuset på Rudshøgda i Ringsaker. Landbruks- og matministeren tar for seg Regjeringens korn- og kraftforpolitikk, konsekvenser for korn- og husdyrprodusenten.

Aktuelle saker fra landbrukssamvirke

På ledermøtet i Oppland Bondelag var en av postene på programmet orientering om aktuelle saker fra noen av samvirkeorganisasjonene. Vi hadde invitert Tine, Nortura og Felleskjøpet til å orientere.

Produksjonsformer

På ledermøtet i Oppland Bondelag var en av postene på programmet en gjennomgang av forskjellige driftsformer. Det er alltid interessant å se hvordan andre driver for å få inspirasjon og tips til egen produksjon.

Åpent møte med landbruks- og matministeren

Bondelagene, Bonde- og småbrukarlagene og Landbrukskontoret i Lillehammerregionen arrangerer åpent møte med landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum mandag 26. november.

Eidsiva Nett AS tvinger landbruket over på mer dieselbruk

Midt i planleggingsfasen av store kraftverksutbygginger sender Eidsiva Nett AS ut varsel om økning i årlig nettleie i mange-millionklassen for landbruket i Hedmark. Dette kan presse frem overgang til mer bruk av dieselaggregater for mange av bøndene.

Bestandsmålet er nådd – Hedmark Bondelag krever uttak av ulvekull utenfor ulvesona

Ifølge Rovdata tyder alt på at det er minst 3 ulvekull som har fast tilhold i Norge. Dermed er Stortingets fastsatte bestandsmål for ulv i Norge nådd. Det ble født 3 ulvekull i fjor i helnorsk revir, og det er påvist i hvert fall 2 nye ulvekull i Hedmark i år – et i Slettås og et i Julussa-reviret. Den foreløpige rapporten konkluderer med at det er stor sannsynlighet for at det er yngling i Aurskogreviret og Kynnareviret også. Det er i tillegg en viss mulighet for yngling i Elverum, nord for Trysilveien.

Politikernes partiprogram - jobben gjøres nå

Vet egentlig politikerne hva som står i deres eget partiprogram? spurte 2. nestleder Brita Skallerud da hun møtte tillitsvalgte i Oppland Bondelag til ledermøte på Skeikampen.

Ledermøtet i Hedmark Bondelag

Lokallagslederne i Hedmark Bondelag var før helga samlet i Trysil til sitt årlige ledermøte. Norsk matproduksjon, matmangfold og rovdyr var viktige temaer som ble debattert.

Informasjonsmøte om bier og honningproduksjon

Jordbruksprosjektet Sør Østerdal ønsker å invitere interesserte personer til et informasjonsmøte om honningproduksjon. Innlederen denne kvelden er Stig Rune Sagberg fylkeskontakt Hedmark fra Honningcentralen, og birøkter på heltid. Møt opp mandag den 26. november kl. 19:30 på Engerdal Voksenopplæringssenter.

Ledermøte i Oppland Bondelag

Neste uke samles ca 70 tillitsvalgte fra Oppland Bondelag til ledermøte på Skeikampen.

Endret nettleietariff kan få store følger for matproduksjon

I oktober 2012 sendte Eidsiva Nett AS brev til sine kunder, deriblant jordvanningslag i Hedemark og Oppland, med beskjed om at tariffer for vatningsanlegg og korntørker og anlegg med begrenset vinteruttak opphører fra 01.01.2013. Hedmark og Oppland Bondelag har nå bedt om et møte med Eidsiva Nett AS for å drøfte situasjonen den 22.november.

Stor tro på landbruket i Snertingdal

Fylkesstyret dro på rundtur blant medlemmer i Snertingdal Bondelag, og her fikk vi se investeringslyst og tro på landbruket.

Rekruttering i landbruket - avhenger av lønnsomhet og kompetanse

Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien fra Sp var klar i talen under RULL-seminaret i går. Lønnsomhet og kompetanse er de viktigste faktorene som må på plass for å sikre rekruttering til næringa.

Guro Breck er ansatt som rådgiver i Hedmark Bondelag

1.februar 2013 starter Guro Breck (39) som rådgiver i Hedmark Bondelag. Hun er i dag nyhetsredaktør i Østlendingen og bosatt i Elverum. Guro er utdannet journalist fra Høgskolen i Volda og har tidligere jobbet i Hamar Arbeiderblad før hun ble ansatt i Østlendingen. I Østlendingen har hun også jobbet som nyhetsleder og journalist.

Kurs i praktisk HMS-arbeid 19.november

Landbrukets HMS-tjeneste arrangerer kurs i Elverum om praktisk HMS-arbeid. Det er fortsatt plasser igjen. Påmeldingsfrist er 15.november.

Temamøte om landbruksutdanning

Mandag 29. oktober inviterte GULL (Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk) til temamøte om framtidas landbruksutdanning. Møtet ble holdt på Valle videregående og Landbruksminister Trygve S Vedum var en av innlederne.

Stort oppmøte på skattekurs i Hedmark

Bondelaget arrangerer i år skattekurs for alle samarbeidende regnskapsførere i Hedmark. Kurset arrangeres i Trysil, og over 120 regnskapsførere deltar. Forelesere på kurset er advokat Anders Bjørnsen og avdelingssjef Arnstein Tveito fra Norges Bondelag og underdirektør Håvard Bjørgen fra Skatteetaten.

Bondelaget vil ha nytt erstatningsvern for rovdyrrammede

Storsamfunnet må bære de økonomiske kostnadene ved statens rovdyrpolitikk. Det mener Norges Bondelag og foreslår at det blir utarbeidet en ny erstatningsbestemmelse i naturmangfoldloven.

Landbruket presenterer seg på Rakfiskfestivalen

Faglagene i Valdres presenterer seg og informerer om landbruket under årets Rakfiskfestival. Sammen med Gjensidige inviterer de til informasjon og lett underholdning i Gjensidigegården den 2. og 3. november.

Invitasjon til foredragskveld ”Mat i et samfunnsperspektiv”

Høgskolen i Hedmark og Åmodt Bondelag setter fokus på matvareberedskap, matmakt og verdiskaping i landbruket torsdag 25.oktober kl 17.30 -21.00. Foredragene vil finne sted på Høgskolen i Hedmark, Rena.

Viktige fagdager i brannvern

Fagprogram alle dager er: Forebyggende brannvern, vernerunde i driftsbygning og slokkeøvelse med pulverapparater. Alle dagene har oppmøte kl 11 og varer ca 3 timer. Påmeldingsfrist er min. 4 dager før fagdagen. Fagdagene er finansiert av Gjensidigestiftelsen og er en del av Landbrukets HMS kampanje. Landbrukets HMS tjeneste er arrangør i samarbeid med Midt Hedmark Brann- og Redningsvesen. Ta med familien og naboen og meld deg på en viktig fagdag i landbruket!!

Mat - en menneskerett

I dag markeres FNs matvaredag. Dette er derfor en god dag for politikere å snu trenden med nedbygging av matjord. Det skal ikke lønne seg å bygge ned god matjord framfor å bygge på uproduktiv mark, noe det er rikelig av, sier leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø.

Hedmark Bondelag aksepterer Ulveutvalgets konklusjoner - utfordringen blir om forvaltningen følger opp i praksis

Utvalget har gjort en solid jobb som vi håper vil bidra til å redusere konfliktene mellom lokalbefolkning, beitenæring og ulv, sier Einar Myki - leder i Hedmark Bondelag. Fylkeslaget synes det er positivt at ulvesona reduseres, at det skal bli tillatt med felling uten søknad utenfor sona og innføring av kompensasjonsordninger for kommuner med ulverevir – sjøl om vi er i mot ulv i norsk fauna. Hovedpoenger vil bli om forvaltningen følger opp i praksis, sier Myki

Økt verdiskaping i landbruket – Hvordan etablere lønnsom tilleggsnæring i landbruket?

Det vil bli arrangert et etablererkurs for landbruket. Informasjonsmøte om dette vil finne sted på Tynset 18. oktober kl. 19.30. Det blir innlegg av assisterende landbruksdirektør Joar Brukvangen, FM, og Ingulf Galåen fra Galåvolden/Rørosmat, i tillegg til at Harald Granrud fra VINN orienterer om kurstilbudet. På møtet blir det muligheter for å melde seg interessert i kurset.

Høyesterett forkastet anke om beiterett

Høyesterett har forkastet anken fra Eli Dørum og Kåre Kleiva om erstatning for rovdyrtap.

Importvernet er viktig for oss alle

Skal vi i det hele tatt produsere noe i dette landet, spurte fylkesleder Trond Ellingsbø under sitt besøk på LOs fylkeskonferanse på Lillehammer i dag. Han holdt innlegg om importvern og toll.

Årsmøter i lokallagene

Det er igjen tid for årsmøter i lokallagene. Første årsmøte starter 16. oktober.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere