Norges Bondelag mener at landbruk bør beholdes som egen delkostnadsnøkkel I KOSTRA og at tilskudd til veterinærvakt må fortsette som et øremerket tilskudd etter dagens modell. Men både vakttilskuddet og stimuleringstilskuddet må økes. Les hele høringssvaret.