Norges Bondelag er positive til hovedinnretningen i forslagene til ny minerallov, men mener utvalget på enkelte områder går for langt i å foreslå forenklinger og strømlinjeformede prosesser, på bekostning av andre viktige samfunnsinteresser, som lokaldemokrati og grunneierinteresser. Les høringssvaret.