Klimakutt utan å ofre distriktsjordbruket

Av Maria Makloufi Skjold,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbruket skal gjere sin del av klimajobben, men me skal klare det utan å ofre norsk distriktsjordbruk, arealbruk og husdyrhald, seier leiar i Hordaland Bondelag.

Fredag kom rapporten Klimakur-2030, der Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova har analysert potensialet for å redusere ikkje-kvotepliktige utslepp av klimagasser.

I rapporten vert redusert kjøttforbruk peika på som det viktigaste grepet for å få ned utsleppa frå landbruket. Fylkesleiar i Hordaland Bondelag, Peder Nernæs, seier i ein kommentar at me må skilje mellom utslepp frå biologiske, kortvarige grøne karbonsyklusar med fotosyntesen som basis, og fossile karbonutslepp.

- Gjennom klimaavtalen inngått i fjor har næringa forplikta seg til å kutte 5 millionar tonn CO2-ekvivalentar innan 2030. Dette skal vi gjere med mange ulike tiltak som betre agronomi, betre grovfôr, metanfangst i biogassanlegg, karbonfangst i jord og beite og utfasing av fossilt drivstoff. Utslepp frå husdyra skal reduserast ved hjelp av til dømes betre fôr og betre gjødselhandtering, ikkje ved å kutte i produksjonen.

Peder Nernæs

 

Illustrasjonsfoto gammel og ung

Kurs for seniorar 22. april

Viktig kurs for deg som skal overdra garden til neste genrasjon, selje eller avvikle drifta. Her får du gode innspel om korleis du kan planleggje for framtida.

Å kutte rødt kjøtt er en avsporing

Les i Bergens Tidende om Torgeir Lavik som er i ferd med å investere over åtte millioner kroner i storfe- og kalvekjøttproduksjon. Vi føler oss som klimasyndere, sier Lavik.

Storfe

Kjøtproduksjon i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har laga ei oversikt over kjøtproduksjonen i Vestland. Figurane kan vere gode å ha når lokallaga driv med informasjonsarbeid.

Bergen Bondelag

Regionmøta

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Tilslørte bondepiker

Aktive lokallagsmidlar

19 lokallag har søkt om aktive lokallagsmidlar. Styret vil hansame søknadane og fordele midlar i styremøtet 12. desember.

Lars Ingvald fekk Bedriftsutviklingsprisen

Lars Ingvald Folkedal og Astrid Lien Folkedal frå Granvin fekk Bedriftsutviklingsprisen i Hordaland. Han har på få år bygd opp ein vanleg vestlandsgard til ei allsidig verksemd som i dag teller omlag 6 årsverk.

Øyvind Sandvik og Bjarte Naterstad

Bjarte, Frode og Leif Arne gjekk av etter lang teneste

Det er fleire lokallagsleiarar som tar ein ny "runde" når ingen andre vil ta på seg vervet. Både Bjarte Naterstad og Frode Handeland har vore leiarar for andre gong. No takkar dei for seg. Leif Arne Lirhus gir seg også etter fleire verv lokalt og regionalt.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Torsdag
19
mars

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Rosendal Fjordhotel
Onsdag
22
april

Seniorkurs

Thon Hotel Sandven, Norheimsund
Fredag
16
oktober

Ung Bonde-samling

Bergen

Våre samarbeidspartnere