Våler Bondelags Ole Petter Venstad, Elin Helgesen og Anne Kristine Rossebø delte ut egg til Våler politikerne.  Foto: Terje Viggen, Østlendingen

Apell:

Ingen egg uten høner, ingen mat uten bønder!

I løpet av denne veka er det mange politikere på alle nivå som mottar ei påskehelsing fra bondelaget.

 Takk for at Våler Bondelag her får anledning til å understreke viktigheten av landbruket i kommunen.

 Me som arbeider i landbruket og som produserer mat ønsker er optimistiske! Ny landbruksmelding ”Velkommen til bords” skal snart vedtas. Målet er å opprettholde sjølvforsyningsgraden og å øke matproduksjonen med 20 % dei neste 20 åra. Produksjonsøkningen vil me skal skje på norske ressurser.

Årets jordbruksoppgjør MÅ resultere i inntektsmuligheter for jordbruket som innebærer at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres vesentlig. Uten dette vil ikkje jordbruket kunne oppfylle de landbrukspolitiske målene i meldingen. Økt inntekt nå er den viktigste forutsetningen for rekruttering, ny investering og vekst i næringa.

Våler Bondelag og Våler Kommune har felles målsetting om eit levande bygdesamfunn, positiv næringsutvikling og ei robust landbruksnæring – det er det ingen tvil om.

Landbruk og landbruksbasert virksomhet har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i Hedmark og i Våler. Siste tall viser at jordbruket i Våler bidrar med 95 årsverk. I 1999 var dette tallet 153 . Det har blitt borte 1/3-del (38%) av årsverka i Våler-jordbruket på 10 år. Korleis vil me situasjonen skal vera om 10 år???

Våler Bondelag ser det som ei viktig oppgave å peike på muligheter for næringa i kommunen og vår region. Me kan ikkje styre den enkelte bonde, men ta fram at det er grunn til å rette ryggen og sjå framover – Det skal produserast meir mat av høg kvalitet – det bør gi oss alle motivasjon.

Samfunnet etterspør, og har behov for, at landbruket løyser nye oppgåver: energiproduksjon, økologisk landbruk, grønn omsorg og turisme – dette i tillegg til at landbruket skal løyse hovedoppgåva si: fylle det norske markedet med norskprodusert mat. I dag har me underskudd på fleire viktige landbruksprodukt; storfekjøtt, sau og lam og alle grøntprodukt. Med dei måla som ligg i den nye meldinga må me også øke kornproduksjonen – me må både produsere meir - og av betre kvalitet.

 Oppdyrking av 6000 daa på Haslemoen er ei sak som har fått mykje fokus både lokalt og nasjonalt. Det er stort behov for oppdyrking av jord for å møte krava om auka produksjon og tette igjen for dei 6-7000 daa av vår beste matjord som kvart år vert omdisponert til veg, industri og boliger.

 At den enkelte bonde eig jorda si sjølv er viktig for utviklinga på den enkelte gard. Me ser i dag at det er store utfordringar å få til økt produksjon og bedre kvalitet. Det er nødvendig at den enkelte bonde aukar fokuset på det som er grunnlaget for all matproduksjon – nemlig jorda. Det krevst bedre jordkultur, jordarbeiding og behovet for grøfting er STORT!

Å leige jord bidrar til usikkerhet og på sikt redusert kvalitet på jorda - mykje fordi den som driv ikkje eig produksjonsgrunnlaget sjølve….

 Når de som politikarar no skal avgjere om bonden i Våler skal gis anledning til å kjøpe areal er det viktig å vite kva eit eige eller leige har å seie for ei langsiktig utvikling av næringa. Vil eit styrka ressursgrunnalg på den enkelte gard bidra til at fleire blir verande i næringa og utviklar og investerer i si landbruksbedrift? VB vil rose kommunen for at det no vert gjennomført ei spørreundersøking som vil gi eit bilde på kva næringa sjølve tenker om framtida. Me er også glad for at de som politkarar vil høyre på det som kjem fram i denne undersøkelsen.

 Takk for oss og god påske!

Aksjonen er et ledd i Norges Bondelags påskeaksjon.