Mer varer fra landbruket må over på jernbane.

Ifølge  NBs pressemelding vedr framleggelsen av planen, risikerer Norge å miste 5.340 da dyrket jord dersom transportetatens forslag vedtas. Dette synes Hedmark Bondelag er meningsløst. Vern av matjorda er et essensielt mål i den nylig vedtatt stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken ”Velkommen til bords”. Den slår fast at matproduksjonen må økes med 20% i løpet av de neste 20 åra. Dette er nødvendig for at matproduksjonen skal holde tritt med den økende befolkningsutvikling. I den sammenheng er kornproduksjon helt sentral, og Hedmark er et stort kornproduksjonsfylke. Derfor er matjorda i Hedmark spesielt verdifull. Det er derfor meget viktig at transportetatene tar inn over seg at å begrense inngrep av dyrket mark er et av de viktigste miljømålene. Dette må en derfor i langt sterkere grad ta hensyn til i all planlegging og utbygging av vei og bane.

 I transportplanen er utbygging av vei og bane i byer og tettsteder sterkt fokusert. Dermed vil tettstedsutviklingen bare ”ese” ut, og de omkringliggende jordbruksarealer er sterkt utsatt for nedbygging. Hedmark Bondelag mener en i framtidig planlegging i langt sterkere grad må vektlegge vern av matjord og at utbygging må skje på uproduktive arealer. Dessuten må en i all planlegging og utbygging ta hele landet i bruk – ikke bare byer og tettsteder. Vi synes Akershus Bondelags samarbeid med arkitektfirma Snøhetta når det gjelder alternative løsninger for by- og tettstedsutvikling i Akershus, er et glimrende eksempel på hva en kan få til ved å tenke nytt og utnytte våre totale arealressurser på en konstruktiv måte.

 Hedmark Bondelag er opptatt av at godstransport i større grad styres mot skip og bane. Utviklingen de senere åra har gått i gal retning ved at stadig mer godstransport går på bil. Vi kjenner godt til at det jobbes med denne problematikken innen skogbruket, men også jordbruket er en stor transportbruker av f.eks transport av korn- og kraftfor. Vi mener at varetransport av stor tonnasje over lange strekninger i langt større grad bør transporteres på bane/skip.

 Det er viktig å ta jordvernhensyn ved planlegging og direkte utbygging av vei og bane. I tillegg til selve vei- og baneutbyggingen er det jo store arealer på hver side som blir beslaglagt. I praksis skjer det ofte stor utbygging av infrastruktur rundt nye veier med trafikkmaskiner, kryssløsninger, trafikknutepunkt, elggjerder og egne gang- og sykkelstier. Det er gode argumenter for slike løsninger, men vårt hovedpoeng er at det må tas jordvernhensyn i en tidlig fase av all planlegging, og da må den totale arealbruk være med i vurderingene. Dessuten er det viktig at i all planlegging av veier at en tar hensyn til at det på mange strekninger også vil være noe transport med traktor. Vi tenker da spesielt på utbygging med midtdeler og autovern på veiskuldre. Slike løsninger kan forhindre smidig trafikkavvikling.

 Vi forstår at i et moderne samfunn øker det totale transportbehov. I en framtidig transportplan hvor det fokuseres mye på utbygging av nye traseer eller kraftig utbedring av nåværende traseer, mener Hedmark Bondelag at vedlikehold av eksisterende vei- og banenett er meget viktig. Dette mener vi i mange sammenhenger blir forsømt. I tilknytning til regional samferdselsplan vet vi at landbruksorganisasjonene har arbeidet mye med framkommelighet og ”flaskehalser” i veinettet i Hedmark. For landbruksbedriftene er det meget viktig med en forutsigbar og effektiv varestrøm, og da må samferdselsnettet utbygges etter næringslivets behov. Vi vil understerke at Hedmark fylkeskommune må vektlegge næringslivet i landbruket sine synspunkter i denne sammenheng.

 Hedmark Bondelag innser at i en del sammenhenger er det uunngåelig med nedbygging av dyrket jord. Et viktig poeng er da at ved nedbygging av dyrket jord må det samtidig utløse krav om tilsvarende oppdyrking andre steder. I mange sammenhenger ved større samferdselsutbygginger er det fullt mulig, men det må være med i planleggingen fra første stund.

I Hedmark er det en forutsetning at fylkeskommunen sørger for bosetting og aktivitet i alle bygder i fylket. Det planlegges nye gang- og sykkelstier – og det er bra – men de fleste skjer i tettbygde strøk. Hedmark Bondelag mener det er viktig at det tas hensyn også til distriktene i fylket i forbindelse med trafikksikkerhetstiltak. Ved å få gode gang- og sykkelstier kan en redusere bruk av bil/buss for transport av barn til skolene.