Styret ved (fra venstre) Anne Kristine Rossebø, Einar Myki, Merete Grimsbo, Thomas C Meyer French, Eivind Mehl, Karstein Hove Bergset, Jon Einar Hulleberg og Inger Amb har levert sine innspill til jordbruksforhandlingene.

 

Leder Einar Myki trekker fram følgende fra Hedmark Bondelags fyldige innspillsdokument til Norges Bondelags sentrale forhandligsdelegasjon:

Det er nå Senterpartiet og resten av regjeringspartiene skal legge grunnlaget for høstens valg. Hvis de i år ikke skal bidra til å oppfylle landbruksmeldingas mål, når skal de da gjøre det? Hedmark Bondelag forventer derfor et offensivt krav fra jordbruket, og vi forventer at Regjeringen også møter det med et godt tilbud og en stor forhandlingsvilje. Årets jordbruksoppgjør vil være en avgjørende prøvestein for hva Regjeringen i praksis vil med norsk matproduksjon!

Hedmark Bondelag mener det er viktig å ta utgangspunkt i de overordnede mål for norsk landbruk som er understreket i landbruksmeldinga ”Velkommen til bords”:

 • Matsikkerhet. For at selvforsyningen skal opprettholdes i en stadig økende befolkning, må produksjonen øke med 1 % pr år.
 • Landbruk over hele landet. Vi har lite dyrket areal pr person, og derfor må arealressursene ivaretas, nedbygging og gjengroing må hindres, jordas kvalitet og produktivitet må forbedres og det må dyrkes ny jord.
 • Økt verdiskapning. Det må utvikles en mer konkurransedyktig og lønnsom volumproduksjon, og hele bredden av ressursene må utnyttes. Kompetanse og økonomi er viktige elementer for å nå de landbrukspolitiske mål.
 • Bærekraftig landbruk. En riktig beskyttelse og bruk av arealressursene er viktig, og arealene må holdes i hevd. Produksjon av mengde og kvalitet er avgjørende. Landbruket har en viktig rolle som produsent av miljøgoder.

For å følge opp ambisjonene i landbruksmeldinga er det viktig å:

 • Å opprettholde et sterkt importvern
  • Det må stimuleres til økt matproduksjon av god kvalitet. Dette kan gjøres ved å øke prisene på varene, stimulere til kvalitetsproduksjon og stimulere til produksjonsfremmende tiltak (grøfting, kalking, rådgivning, FoU).
 • Stimulere til økte investeringer ved å øke investeringsvirkemidlene
 • Sikre at matprodusentene får sin rettmessige andel av verdiskapningen i verdikjeden.

For å oppnå de mål som her er fastlagt, er det viktig å understreke at det viktigste virkemiddel for å nå måla er at inntektsnivået må bedres. Da kreves det:

 • Full kostnadsdekning
 • Samme inntektsmulighet i kroner som andre grupper.
 • Inntektsforskjellen til andre grupper må tettes i løpet av kommende stortingsperiode, med en årlig inntektsøkning i snitt på 50.000 kroner.

Når det gjelder hvilke produksjoner som skal prioriteres, vil vi understreke at alle produksjoner trenger et løft. Samtidig mener vi at de produksjoner hvor det er underskudd i forhold til markedsbehovet, må stimuleres ekstra – konkret vil det si storfe, lam og korn. Hedmark Bondelag er også bekymret for melkeproduksjonen og mener at den må stimuleres ekstra.

Rekruttering av ungdom inn i næringa er en av de store utfordringene for landbruket. Økonomi og kompetanse er avgjørende for å få til nødvendig rekruttering.

Les hele dokumentet om innspill og krav til forhandlingene her.