Kult med Norsk mat!

 Hedmark Bondelag er glad for landbruks og matmeldingens ambisjon om økt matproduksjon basert på norske ressurser. Skal Norge ha egen matproduksjon i fremtiden må landbruk og foredlingsindustrien ha sikre rammebetingelser. Det kreves en vesentlig bedring i næringas økonomiske situasjon og en tilnærming til inntektsnivået i andre inntektsgrupper for alle produksjoner.

 

Ja til norsk biff!

Utmarka representerer en viktig beiteressurs! Rovviltforliket har en helt klar ambisjon om å redusere konfliktnivået mellom rovvilt og beitedyr. Rovviltforliket må gjennomføres med midler fra Miljøverndepartementet. I praksis må det i større grad legges til rette for ammekuproduksjon innenfor rovdyrsonene. Da kan Hedmark dekke inn store deler av dagens underskudd på storfekjøtt.

 

Redaksjonskomiteen 2012 besto av Marte Elverhøy, Louise Gjør, Karsten Bergset, Trond Trovåg og Amund Grindalen