Rovviltforliket vedtok bl.a. at bestandsmålet for bjørn skulle reduseres fra 15 til 13 ynglinger, og det er ingen tvil om at politikerne med det mente å redusere konflikten mellom bjørn og beitedyr.

 I Miljøverndepartementets forslag til ny rovviltforskrift foreslås det at reduksjonen skal skje i region 7 og 8, Nordland, Troms og Finnmark, ut fra at det vil medføre at det totale bestandsmålet oppnås raskest. MD erkjenner at tapene pga bjørn er størst i Hedmark og Trøndelag, med vektlegger det ikke, da de ikke mener at reduksjon i antall ynglinger påvirker antall streifende hannbjørn vi har i prioriterte beiteområder.

 Det er vi sterkt uenige i. Vi mener at reduksjonen i bestandsmålet for bjørn må legges til region 5 og 6, Hedmark og Trøndelag + Møre og Romsdal. Vi mener forslaget er i strid med intensjonene i rovviltforliket, som etter vår vurdering først og fremst er å redusere konflikten mellom rovvilt og beitenæringene.

 Hvis vi tar med tapstallene i Oppland, og det er naturlig ut i fra at bjørnesituasjonen i Oppland henger sterkt sammen med situasjonen i Hedmark, så er tapstallene i våre 5 fylker 15 ganger større enn i Nord Norge.

 Lavere bestandsmål vil innebære at Rovviltnemndene raskere vil få overført myndighet til å drive regionalt tilpasset forvaltning av bjørn. Dette, sammen med de nye signalene i Rovviltforliket om uttak av bjørn i prioriterte beiteområder, vil gjøre det lettere å ta ut hannbjørner utenfor yngleområdene. Dette er svært viktig for å redusere konflikten. 

 Både Oppland (region 3) og Sør-Trøndelag (region 6) har skadesituasjoner uten at de har vedtatte yngleområder innenfor fylkesgrensene, på samme måte som store deler av Hedmark og Nord-Trøndelag har betydelige skader forårsaket av streifende hannbjørn i områder utenfor yngleområdene.

 En reduksjon tilsvarende to ynglinger i region 5 og 6 vil faktisk utgjøre en betydelig nivåforskjell i bjørnebestanden i området, gitt Stortingsforlikets fordeling med maks 1,5 hannbjørn pr binne og 6,5 binner pr yngling. For region 6 vil en reduksjon fra 4 ynglinger til 3 ynglinger redusere regionens bjørneforpliktelse med 25 %. I region 5 vil en reduksjon fra 3 til 2 ynglinger på samme måte redusere forpliktelsene med 33 %. I sum utgjør disse to ynglingene minimum 32,5 bjørner i området.

 Det kan ikke være noen tvil om at en reduksjon i antall ynglinger i region 5 og 6 med Stortingsforlikets regnemetode vil redusere bjørnetettheten og dermed konfliktnivået. Det er også i de prioriterte beiteområdene dette vil ha effekt så lenge forliket sier at hannbjørn ikke skal tas ut innenfor yngleområdene. Dersom det er en holdning at en reduksjon ikke vil ha noen betydning i forhold til konfliktnivået, vil det jo være ganske meningsløst å diskutere bestandsmålene i det hele tatt. 

 Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde og Småbrukarlag, Hedmark Sau og Geit, Mjøsen skog, Glommen Skog Folkeaksjon ny Rovviltpolitikk - Glåmdal og Norges Jeger- og Fiskerforbund - Hedmark har hatt store forventninger til rovviltforliket, særlig med hensyn til konfliktreduksjon mellom rovvilt og beitenæringene. Beitenæringene er meget viktige for verdiskaping, bosetting og sysselsetting i vårt fylke. Region 5 har betydelige utfordringer mht rovviltskader, og bærer et betydelig ansvar for alle de store rovviltartene. Region 3 sliter også med et betydelig antall streifende hannbjørn, og det er antakelig ikke en bjørn i Oppland som ikke har kommet inn fra Hedmark.

 Vi viser til at Rovviltforliket har til formål å sikre rovviltartenes overlevelse, men med redusert konflikt med beitenæringene og andre interesser. Fylkeslagene er med bakgrunn i dette sterkt uenig i forslag til fordeling av reduksjon i ynglemålene for bjørn. Departementet har valgt å foreslå reduksjonen i ynglemålene i region 7 og 8, som i dag er lengst fra å oppfylle bestandsmålene. Det er hensynet til bjørnebestandens vekst som er vektlagt. 

 Vi mener at ynglemålsettingen for bjørn må reduseres i region 5 og 6, for å sikre redusert bjørnetetthet i områder med størst beitenæring, verdifulle beiteområder og høyest konfliktnivå. Dette må etter vår vurdering være en naturlig følge av Rovviltforliket.

Last ned brevet her.