I kjølevannet av den nye landbruksmeldinga vil det på fylkesplan bli utarbeidet et nytt Regionalt bygdeutviklingsprogram. Dette programmet vil inneholde; ”regionale planer og virkemidler for å fremme landbruksbasert næringsutvikling og målrette miljø- og klimaarbeidet i sektoren”.

Det vil bestå av følgende 3 hovedelementer:

  • Regionale næringsprogram (RNP). RNP vil bestå av dagens BU-midler, men styrket gjennom overføring av sentrale BU-midler.
  • Regionale miljøprogram (RMP). RMP skal videreføres som i dag, men med et forsterket klimaformål. I.h.t. embetsoppdraget skal dagens strategi uansett oppdateres i 2012.
  • Regionalt skog- og klimaprogram. RSK skal bestå av tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering og tilskudd til skogsveger. Programmet vil for en vesentlig del bygge på dagens NMSK-ordning.

Landbruksdirektøren orienterte også om skog- og trestrategien for Innlandet som vil være ferdig i løpet av høsten. Det utarbeides også en ny verdiskaping og sysselsettingsanalyse for landbruket i Hedmark. Denne rapporten vil gi en oversikt over landbrukets betydning (brutto og netto) på fylkesnivå og kommune nivå.

Les hele foredraget "Strategier og prosesser i Hedmark i kjølvannet av ny Landbruks- og Matmelding"  til landbruksdirektør Haavard Elstrand.